NGO Profile

Earth Forever Foundation

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подобряване качествата на околната и жизнена среда; съхраняване , възстановяване и устойчиво използване на естествените местообитания и тяхното биоразнообразие; подобряване на екологичната информираност на обществото, стимулиране на гражданската активност и партньорството при решаване на екологични проблеми .