NGO Profile

FOUNDATION GENERATIONS TOGETHER

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information
Video

Publications

 

Библиотека

25 June 2018
Годишен отчет за дейността през 2017 Фондация поколения заедно

свали документа
27 April 2018
Етичен кодекс на добротвореца на фондация "Поколения заедно"

Целта на Етичнния кодекс на добротвореца е да регулира взаимоотношенията както между самите добротворци, така и на добротворците с обществото.

свали документа
26 April 2018
Декларация-съгласие на родител/настойник за лица под 18 г.

Декларацията се подписва от родител или настойник

свали документа
19 April 2018
Декларация

Декларация, подписана от Председателя, че фондация "Поколения заедно" през отчетната 2017 година не е осъществявала дейност по смисъла на Закона на счетоводството, която е депозирана и входирана в ТД към НСИ с ID на отчета: 12779073.

свали документа