Български   3466 NGOs


New Search

Organization Name:
Field of activity:
Region:
Last Update:
NGO Type:
Statute:

Participation of Lyuben Panov in the management of NGOs

PU VL

Bulgarian Center for Not-for-Profit Law

Region: Sofiya
Type: Foundation
Field of activity: Legislation, advocacy, public policies; Protection of human rights; Promotion of philanthropy/volunteerism
Official representative: Velina Todorova, Nadya Shabani
Members of the Board: Velina Todorova- Predsedatel Na Nastoyatelstvoto, Desislava Bijeva, Katerina Hadji-mitseva Evans, Dejvid Mur, Tsveta Popova, Lyuben Panov, Nadya Shabani-direktor
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: Ralitsa Velichkova Velichkova, Desislava Angelova Bijeva, Vyara Atanasova Mukova - Toneva, Dejvid Mark Mur, Stefan Arnest Klingelhofer, Svetlana Atanasova Georgieva - Vasileva, Ivo Angelov Hristov
PU

ProInfo

Region: Sofiya
Type: Foundation
Field of activity: International and European issues, policies and research
Official representative: Petko Ivanov Georgiev, Ivajla Mojkinska
Members of the Board: Ivajla Mojkinska
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: Petko Ivanov Georgiev, Iva Jordanova Taralejkova, Irina Ilieva Aleksieva, Veselin Nikolaev Kyurkchiev, Lyuben Gurkov Panov
PU

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЧИТАЛИЩА

Region: Sofiya
Type: Foundation
Field of activity: Education; Community center activities
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: Emiliya Stefanova Lisichkova, Antoaneta Stojcheva Ginina, Haralan Aleksandrov Aleksandrov, Mila Hristova Santova, Kiril Stefanov Nikolov, Yuliyan Stefanov Genov, Lyuben Gurkov Panov
PU

СПОРТЕН КЛУБ ПО БАДМИНТОН АКАДЕМИК

Region: Sofiya
Type: Association – sports club/federation
Field of activity: Arts and culture; Physical education and sport
Board members as per Central Registry of Public Benefit NGOs: Biser Stoyanov Manolov, Ilko Dechev Oreshkov, Konstantin Petkov Dobrev, Volodya Zlatev Zlatev, Lyuben Gurkov Panov, Pencho Lyubomirov Stojkov, Ivanka Valentinova Slavova, Aleksej Sergeev Shishov, Lyubomir Plamenov Todorov
New Search