NGO Profile

Youth Network for development Association

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да създава възможност и поощрява младите хора да участват в обществения живот и процесите на взимания на решения на всички нива; да развива и утвърждава подходи, методи и практики, базирани на участието на младежи от различни етноси в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности и, борбата с дискриминацията; да подпомага личностната реализация; Да функционира като мрежа за обмяна на опит, информация и материали между студенстките организации; да организира, покрепя, вдъжновява и координира усилията на членовете на сдружението за реализиране на общи инициативи,кампании, проекти и дебати; да съдейства за реализацията на младежите в сферата на висшето образование; Да реализира образователни, здравни и културни програми за подмомагане на социалната интеграция на децата от росмки общност и други общности на територията на страната; Работата в мрежата да бъде свързана с насърчаването на нравствено-духовното посвещение на децата в неравностойно положение; Вземане на участие в местни радиопрограми, училища, читалища и др. ,за популяризиране на нови модели и успешни практики, създадени при работа с младежи в неравностойно положение,съществяване на сътрудничество и партнюрство с институции и местни власти, както и с неправителсвени организации, които имат за да се подобри грижата и възпитанието на децата. Средствата за тяхното постигане се изразяват в реализиране на проекти, свързани с младежите и децата от ромската и другитеобщности на територията на страната: Самодейсни художествени колективи, школи, кръжоци и курсове по изкуствата и изучаване на чужди езици, научно-технически знания, беседи и лекции, клубове по интереси-по изучаване на родния край, екологически, дизайнерски, християнски и др. кактои провеждане на кандидат-студенстки курсове. Видео-клубове, Интернет, клубове, музикални студия и др.за приложение на съвременните, технически средства, концерти, спектакли, изложби и празненства. Осъществяване на сътрудничество и взаимодействие с местната власт и институции, местни неправителствени и международни организации, имащи сходни . Предмет на дейсноти: организиране и участие в прояви, свързани с обогатяване на културния живот на живеещите на територията на страната и предоставяне на социални, образователни дейности и услуги в общността-курсове, школи,обучения, организиране на семинари, издателска дейнсот , брошури, листовки.