Български   3610 NGOs
NGO Profile

Varna scientific and technical unions

Varna scientific and technical unions

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Branch organizations
Interest clubs
Education
 
Mission
1. Обединява организационно, представлява и защитава творческите, професи¬о¬налните и социалните интереси на своите членове
 
Organization Targets
Създава условия за информационно осигуряване на дейността и за повиша¬ване на професионалната квалификация на своите членове;

Съдействува на своите членове за внедряване на техни научни и технически по-стижения в практика¬та;

Осъществява връзки и сътрудничество със сродни български, чуждестранни и международ¬ни организации за провеждане на съвместни научно-технически про¬яви и за осъществяване на съвместни изследвания и разработки.

Last Project

Year:
УТФ "За бъдещето - НТС" ООД
 
Description: