Български   3654 NGOs
NGO Profile

FMSN

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Ethnic issues
Legislation, advocacy, public policies
Education
 
Mission
Решаване на социални, икономически, здравни, образователни и културни проблеми на ромите в град Пазарджик и област Пазарджик, чрез изготвяне на проекти и програми, които се реализират с реалното участие на ромите.
 
Organization Targets
Подпомагане на социално слаби семейства във връзка с обучение на техните деца.• Стимулиране и помощ на надарени и изявени деца в сферата на изкуствата и спорта.• Издигане общата култура и бит на ромското население.• Привличане на ромските деца в смесени училища и оставането им там.• Изнасяне на лекции за здравно ограмотяване на ромските деца, подрастващите и млади ромски семейства.• Търсене и намиране на работа на хора с увреждания и роми с намалена трудоспособност.

Last Project

Year:
Постепенна десегрегация за учениците от ромски произход от 1 до 5 клас в гр. Пазарджик
 
Description:
Иницииране на десегрегационни дейности с цел балансиране на етническото равновесие в училищната система на територията на гр. Пазарджик и превенция за бъдещи междуетнически конфликти.

Осигуряване на равен достъп на ромските деца, чрез извеждането им от сегрегирани в приемните училища на гр. Пазарджик, базирани извън ромските квартали.

Мотивация на ромски родители с цел по-успешно осигуряване на процеса на образователна интеграция на техните деца.
Набиране, насърчаване и включване на ромски ученици в приемни училища на територията на гр.Пазарджик.

History

“Институционална подкрепа” 1996г.“Да върнем децата в училище”-1997г.“Читалището и децата” - 1998г.

“Квалификационни курсове” - 1998г.“Оцелявяне и развитие-2”- 1999г.“Ние сме артисти - бъдещи ученици” -1999г. и 2000г.“Клуб приятели” - 2000 г.“Център на общността” - Програма “Рома”, Фондация “Отворено общество” - София.-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005г.“Равен шанс пред прага на училище” - 2003г.“Образователен проект „Отворени врати” 2006-2007-2008-2009г.Партньорски модел за сътрудничество за противодействие на трафика на хора в България 2006г.

Постепенна десеграция на обособените училища за ромски деца в град Пазардик 2008-2009г.Превенция и контрол на ХИВ, СПИН и полово предавани болести 2004-2008 финансиран от Глобалния фонд.