NGO Profile

Association of Student and University Medias

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1. да работи за развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието и културата; 2. да подпомага личностната реализация; 3. да функционира като мрежа за обмен на опит, информация и материали между студентските и университетски медии; 4. да работи за повишаване на квалификацията и преквалификацията на работещите в студентските и университетски медии; 5. да организира, подкрепя, вдъхновява и координира усилията на членовете на сдружението за реализиране на общи инициативи, кампании, проекти и дебати; 6. да подпомага подобряването качеството на работа на студентските и университетски медии;7. да съдейства за реализацията на студентите в сферите на журналистиката и масовата комуникация; 8. да осигурява пространство за дебат по академични и социални проблеми; 9. да работи за развитието, популяризирането и утвърждаването на студентските и университетски медии на национално и международно ниво; 10. да защитава и представлява интересите на студентските и университетски медии, членове на сдружението;nn11. да работи за създаване на партньорства с професионални медии; 12. да привлича съмишленици за изпълнение на 13. да работи за утвърждаване на етичните и правни медийни норми;nИзточници на дълготрайни материални и финансови активи са: 1.Встъпителни вноски; 2.Членски внос; 3.Имущество, предоставено от членовете на сдружението; 4.Допълнителни вноски, определени с решение на Общото събрание; 5.Доходи от собствени дейности и работа по проекти; 6.Спонсорство, дарения и завещания;