Български   3386 NGOs
NGO Profile

Рома - Заедно

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Ethnic issues
Protection of human rights
Development of local communities
 
Mission
Нашата мисия е да инициираме промени в публичните политики по отношение на ромското малцинство, прилагайки конкретни действия в защита на правата на малцинствата и да действаме като медиатор между ромските общности и различните нива на държавната администрация. Ние целим осигуряване на адекватна и ефикасна държавна политика насочена към ромите, основана на праватаб на човека и основните свобод, защитаваща достойнството и закриляща всеки индивид. Ние вярваме, че насърчаването и защитата на правата на малцинствата ще доведе до интеграция, създавайки едно общо място, за малцинствата и мнозинството, с отношения между тях основани на културен, религиозен, езиков и етнически плурализъм, като по този начин се осъществи вписване на идентичността на малцинствата в макрообществото, без по никакъв начин това да нарушава начина на живот, културните традиции, езика и религията на малцинството - всички основни културни и социални белези, които създават идентичността на малцинствената общност, която членовете й се стремят да запазят.
 
Organization Targets
Развитие и утвърждаване на гражданското общество, духовните ценности, образованието, културата, науката и здравеопазването; подобряване на бита и условията на живот; подпомагане на социалните слабите, инвалидите, на децата в неравностойно положение или лицата, нуждаещи се от грижа; подпомагането на социалната интеграция и личностаната реализация; защита на човешките права и свободи.Във всички аспекти от нашата работа ние използваме подход основан на правата на човека. Нашата неправителствена организация разбираподхода основан на правата на човека като ориентиран "отдолу-нагоре" с акцент върху предлагането на възможности, овластяване и създаване на сигурност в развитието. Създаване на предимства за уязвимите и маргинализирани социални групи чрез насочени усилия за решаване на неравенство основано на етническа принадлежност и социално-културни различия. Използване на подход основан върху международно признатитите стандарти на правата на човека цели:

превръщането на отношенията между уязвимите групи и държавните институции или трети лица от тези на основани на благотворителност в такива основанина на световно признати юридически актове (правата на човека); осъществяване на трансформация на "жители" в "граждани" и "длъжностни лица" в "доставчици на услуги и обществени служители". Прилагането на този подход осигурява солидна основа за създаването на диалог между представителите на уязвимите групи и държавните служители или трети лица основан върху международнопризнатите стандарти на правата на човека - юридически обвързващи права и задължения. Освен това използването на подхода основан върху правата на човека изисква участието на представителите на уязвимите групи на всеки етап от процеса - планиране, изпълнение и мониторинг и изисква действията, предприети по отношение на уязвимите групи да бъдат не само ефективни спрямо техните реални нужди, но и да отговарят на техните културни, езикови, религиозни и етнически особености.

Last Project

Year:
Мониторинг на ромските права
 
Description:
Проектът стартира с информационна кампания сред местните роми. Кратка книжка-сборник "правата на малцинствата" бе изработена с цел обучение и повишаване на осведомеността на ромите за техните права. В нея са описани правата на човека и малцинствата. Организиран бе мониторинг относно спазването на правата на човека, като бяха получени множество сигнали от предполагаемите жертви на нарушения на правата на малцинствата. Всеки случай бе щателно проучен от професионален юрист и въз основа на събраната информация бе използван най-адекватният подход за разрешаване на всеки конкретен случай. По време на действие на проекта бяха разгледани няколко стотин конкретни случаи и бяха постигнати конкретни резултати, включително и освобождаване на няколко служители от местните структури на Д "СП" и ДБТ за нарушение на ромските права.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

Сдружение Рома - Заедно е изпълнило редица проекти, сред които и първият спонсориран от Върховният комисариат за защита правата на човека към ООН. Повече информация (на английски език) може да бъде намерена на следният адрес: http://www.romatogether.org/Activities.php