Български   3612 NGOs
NGO Profile

Social Practices Base in the Community

Social Practices Base in the Community

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Children
Social
 
Mission
Мисията на Фондацията е да подпомогне практическото осъществяване на реформите в социалната сфера, в частност в сферата на социалните услуги, включително за деца.
 
Organization Targets
Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики;изследване политиките, стратегиите и практиките на социалните дейности;осъществяване на реформите в системата на социалното подпомагане и социалните услуги и оптимизиране и въвеждане на иновационни практики на социалните дейности в България;повишаване на благосъстоянието на децата, защита на техните права и интереси,превенция на насилието над деца,противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и отпадане от училище;развитие на човешките ресурси на регионално ниво чрез допълнителна квалификация и преквалификация на кадрите;интеграция на малцинствата и осигуряване на равен достъп до образование и култура;стимулиране на взаимодействието и координацията между институции и организации в полето на обучението и практиките на социалните дейности.

Last Project

Year:
Център за обществена подкрепа "Зора" - Панагюрище - държавно делигирана дейност
 
Description:
Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство на територията на Община Панагюрище.

Реформиране и преструктуриране на ДДЛРГ - гр. Велинград в КСУДС с оглед предлагане на интегрирани услуги на децата, настанени там и техните семейства, както и разкриване на алтернативни услуги за деца в Община Велинград.

History

От 2008 г. Фондация СПО – Пазарджик е доставчик на социални услуги в Община Велинград. Управлява:

? Център за общесвена подкрепа (ЦОП) с капацитет 24. От 2011 услагата е с нов капацитет 36.

? Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ1 и ЦНСТ2) с общ капацитет 30.През 2008-2009 г. Фондация СПО участва като партнор на Община Панагюрище в реализирането на проект за разкриване на Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ „Павел Бобеков”- Панагюрище по Програма ФАР към МТСП с № BG 2006/018-343-01.01-1.13. Фондацията бе с ангажименти за подбора персонала, управление на услугите и методическа подкрепа на персонала, създаване на работни взаимоотношения с ДСП/ОЗД и изграждане на междуинституционална партньорска мрежа, популяризирането на проекта и работа в общността.От ноември 2009 г. до октомври 2010 г. Фондацията е партньор на ОУ „Проф. Марин Дринов” – гр. Панагюрище по проект “Училище без граници” с № BG051PO001/4.2.003-0864 към МОМН. Ангажименти на Ф “СПО” са провеждането на обучения на учители за водещи на клубове и ателиета по интереси и подкрепа и консултиране на екипа при изготвяне на груповите програми.През 2010 г. Фондация СПО е партньор на Община Панагюрище по Проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания”, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06, по ОП „Развитие на човешките ресурси”, с договарящ орган Агенция за социално подпомагане. Проектът е с обща продължителност 14 месеца и стартира от 01 март 2011 г. На Фондацията се възлага да извърши управлението на услугите и методическата подкрепа на персонала по Проекта, да осигури експертния и обучителния ресурс.