NGO Profile

Alliance for Regional and Civil Initiatives

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Сдружението има следните основни n- Подкрепя разработването и изпълнението на инициативи за икономическо, социално и културно развитие на регионите в България;n-Подкрепя сътрудничеството на българските региони с други европейски такива;n- Работи за развитието на българското гражданско общество и насърчаване на гражданската инициативност като подпомага, инициира и осъществява дейности в областта на участието на гражданите в управлението; n- Насърчава гражданската самоинициативност в областта на опазване на околната среда и подобряване на средата на живот;n- Въвежда и укрепва публично-частното партньорство в България;n- Работи по програми за подобряване нивото на законодателство в България, както и в областта на предоставяне и достъп до информация;nn-Подпомага малцинствените групи в страната, тяхната интеграция, свобода и пълноценен начин на живот;n-Повишава социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми (общуване, развитие, образование, възможности на пазара на труда и др.).n-Подкрепя и се грижи за групи от хора със затруднения и уязвими социални групи, чиито социални, емоционални, образователни, физически поведенчески и други проблеми създават трудности за пълноценно и равностойно им участие в групи, семейства, организации и общности.nnnЗа осъществяване на своите и във връзка с чл. 3, ал. 1 от ЗЮЛНЦ Сдружението ще си служи със следните