NGO Profile

For Our Children Foundation

For Our Children Foundation

Foundation

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
над 500 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да насърчава развитието и утвърждаването на духовните ценности и да подпомага утвърждаването и закрилата на правата на детето; да лобира за спазване правата на децата в страната и в чужбина; да популяризира правата и нуждите на децата в неравностойно положение и да подпомага тяхната реализация в обществото; да подпомага децата и техните семейства за справяне с бедността и социалната изолация; да стимулира въвеждането и разпространението на образователни програми и обучителни модули за социална работа с деца и младежи, отговаряща на най-добрите практики и съществуващи стандарти за работа с деца; да съдейства за разширяване на възможностите за участие на децата в обществения живот и за осъществяване на тяхното право на мнение; да подпомага създаването на активни и прозрачни партньорства, работни контакти и мрежи от нестопански организации, работещи в сферата на закрилата на децата; да насърчава развитието и утвърждаване на принципите на недискриминация, работа в партньорство, прозрачносност и отчитане на работата както и принципа на непрекъснато развитие и усъвършенстване на дейността на фондацията и нейните партньори. да подпомага социалната интеграция и личностната реализация; да насърчава утвърждаването на гражданското общество, образованието, науката, културата и изкуствата.