NGO Profile

"Gangsta Gangsta Production

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на добрите практики в развитието на образованието, културата, физическата култура; подпомагане личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение; осъществяване на младежки дейности и инициативи; решаването на проблемите и спазването на правата на децата и младежите; да работи и съдейства за развитието на млади таланти в областта на музикалното, танцовото и изобразителното изкуство, литературата, спорта и т.н.; да работи и съдейства за професионалното обучение и творческо развитие на талантливи млади творци; да насърчава и подпомага автори на художествени, музикални и други произведения и техните изяви; да подпомага и съдейства за реализацията на художествени, музикални и други произведения; да подпомага развитието на изследвания в областта на музикалното, танцовото и изобразителното изкуство, литературата, спорта и т.н.; насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с обмяна на опит в областта на образованието, културата, музиката, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС; допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности; да насочи общественото внимание към интересите на младите хора; да участва в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот, представляващи интерес и засягащи младите хора; да съдейства за изграждането и утвърждаването в обществото и сред младежта на значимостта на музикалната култура; да съдейства за популяризирането и реализацията на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина; участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свържани с дейността, насочена за постигане на и други , определени със закон. nnСредстват: Организиране на художествени, музикални и културни изяви на автори; подпомагане авторите на художествени, музикални и други произведения в дейността им; организиране изложби, конкурси, концерти и други публични изяви, школи, симпозиуми, срещи, квалификационни курсове и майсторски класове; поддържане на база данни за музикалното, танцовото и изобразителното изкуство, литературата, спорта и т.н.; съхраняване на тематични и монографски колекции; осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности; участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с осъществяване на контакти и съвместна работа със сродни организации от страната и чужбина; организиране и провеждане на семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси и други мероприятия по проблемите, свързани с основните , дискусии и лекции, симулационни игри, към които ще се стреми да привлече младите хора от страната и чужбина чрез обмени по съответни програми, изготвяне на проекти, съобразно разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество, както и лобиране в полза на тяхната реализация; развиване на мрежа от клубове за задоволяване интересите на младите хора през свободното им време; създаване на информационни фондове, участие в национални и международни програми, подпомагане на други организации, работещи по същите теми, стимулиране и подпомагане на личностната реализация на младите хора; популяризира чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с повишаване интереса на медиите, институциите, организациите и обществото към Сдружението, към актуалните проблеми на младите хора и към развитие на музикалната култура сред младежите; иницииране и подкрепа на активни, граждански дейности, ориентирани предимно към младите хора; изследване на проблемите на младежта; провеждане на социално дейност и организиране на помощни акции за хора в неравностойно социално положение; използва за постигане на си отчисления и дарения от юридически и физически лица от страната и чужбина, приходи от реклама и спонсорска дейност, приходи от културни и други мероприятия, доброволен труд и други разрешени от нормативната база дейности; организиране и финансиране на мероприятия и програми, свързани с дейността на Сдружението; създаване и поддържане на помещения, необходими за постигане на провеждане на концертни изяви и организиране на музикални и спортни мероприятия; осъществява всякакви помощни дейности за постигане , които не противоречат на националното законодателство.nnnПредмет на допълнителна стопанска