Български   3386 NGOs
NGO Profile

Фондация за прозрачни регламенти

Фондация за прозрачни регламенти

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Development of local communities
 
Mission
„Фондация за прозрачни регламенти” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, нямаща политически и религиозен характер, подпомагаща изграждането на механизмите и структурите на гражданското общество, социалното адаптиране на личността и демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в Република България.
 
Organization Targets
* създаване на възможности за публичност в управлението чрез въвеждането и работата по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решенията на всички нива;

* стимулиране гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз – стопански и поведенчески модели;

* насърчаване на диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми – образование, квалификация, местно самоуправление и демокрация;

* осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учередителите и дарителите;

*популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и стимулиране на нейното прилагане.

Настоятелството на Фондацията, въз основа на настъпващите в българското общество промени и с оглед оптимално постигане на заложената в чл. 4 мисия, взема решения за съответни промени в целите, със съгласието на учредителите. За осъществяване на целите си Фондацията може да членува в български, чуждестранни и международни организации, да участва в коалиции и други форми на партньорство, да се сдружава или самостоятелно да учредява търговски дружества.

Last Project

Year:
Проект „Бъдещето е във Ваши ръце”
 
Description:
Проекта включва осъществяването на дейности по проучване, анализиране на гражданското участие в политиката за регионално развитие сред представители на областни и общински администрации, граждани, НПО и бизнес на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали. Областните и общински администрации, граждани, НПО, баха анкетирани по отношение на тяхното участие в разработването и изпълнението на действащите стратегически документи за регионално развитие през програмния период 2014-2020 г. и бяха изследвани техните очаквания за ангажирането им в процесите на вземане на решения, касаещи регионалната политика и по-конкретно разработването на основополагащи стратегически документи през следващия програмен период 2021-2027 г. В резултат на извършените проучвания, бе изготвен доклад с резултати. Останалите изпълнени дейности по проекта включват проучване и събиране на добри практики от страната и чужбина, разработване на анализ/модели за повишаване на гражданското участие. В резултат от всички споменати дейности бе изготвен и документ с препоръки към администрациите, а за ефективно повишаване на гражданското участие бе разработен и механизъм за обратна връзка между тях и заинтересовани страни (граждани и НПО). В последните дейности по проекта бе проведен форум с участието на областни и общински администрации и НПО, и генератор за идеи, по време на който граждани, НПО и администрации разработиха примерен модел за добро гражданско участие-Инвестиционна карта за приоритетно развитие на избрана област/град, който модел може да бъде прилаган и при разработването на стратегически документи за регионално развитие през следващия програмен период 2021-2027. Основната цел на проекта бе да се повиши участието на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали, както и на територията на България. Това бе постигнато чрез комплекс от дейности отнасящи се към 4-те групи дейности от Насоките за кандидатстване по процедурата, свързани с проучване на гражданското участие, събиране на добри/иновативни практики за повишаване участието на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика, изготвяне на анализи, методики, отправяне на предложения и препоръки при изготвянето на следващите стратегически документи в областта на регионалното развитие през следващия програмен период 2021-2027 г., разработване на механизъм за обратна връзка, провеждане на обществен форум и инкубатор за генериране на идеи.

Чрез всички тези дейности бяха обсъдени механизми, които да ангажират в по-голяма степен гражданите да участват в публичното разработване и управление на предстоящите стратегически документи за регионално развитие през следващия програмен период 2021-2027 г. Самите граждани участваха в определянето на приоритетите за развитие за периода 2021-2027 г. в споменатите области, като ще участват във вземането на решения от страна на институциите и ще бъдат техен основен коректив.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000

History

Инициатива: „Фондация за прозрачни регламенти” е учредител на годишен приз – бронзова статуетка на българския скулптор Райнис Гелов – в четири категории:

* Най-прозрачна областна администрация;

* Най-прозрачна общинска администрация;

* Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията;

* Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията.

Проект: През 2008-09 г. „Фондация за прозрачни регламенти” изпълни успешно проект „Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление” по ОП Административен капацитет (приоритетна ос „Добро управление”). Резултатите от проекта са:

* проучени конкретните практики в областните и общинските администрации за постигане на публичност и прозрачност в дейността им;

* издаден 1-ви брой на годишен информационен справочник с актуална информация за дейностите на областните и общинските администрации, чрез които се постига публичност и прозрачност;

* разработен наръчник с добри практики за партньорство между областните и общинските администрации и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрациите;

* проведена национална конференция с участието на целевите групи по проекта и медиите.