NGO Profile

'BULGARIA IN EUROPE' ASSOCIATION

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да стимулира гражданската активност в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз, да сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на информация, да взаимодейства със съответните държавни обществени институции, да подпомага публичната власт за повишаване на социално-икономическото развитие на страната, да работи активно за преодоляване на социалната, икономическа и културна неравнопоставеност, да съдейства за социалната интеграция и активното включване в обществения живот на индивиди и групи в неравностойно положение, да съдейства и подпомага защитата на околната среда, да подпомага утвърждаването на прозрачни и демократични институции, да провежда, възлага и подпомага проекти, изследвания и проучвания, както и подкрепя обществени инициативи, да публикува информационни и други материали, свързани с , да съдейства за подготовката и повишаване квалификацията на специализирани кадри в тази област, както и да създава и поддържа звена за изследвания, да участва активно или да подпомага международното сътрудничество, свързано с и задачите на сдружението и др. дейности, подпомагащи демократичните процеси в страната.