Български   3386 NGOs
NGO Profile

Електронно общество

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Education
IT development
 
Mission
Да спомага за развитието на гражданското общество, да указва помощ на хората в неравностойно положение, да спомага за популяризирането на съвременните технологии до по-малките населени места
 
Organization Targets
Да участва, подпомага и популяризира процесите и дейността по създаване, разпространение, обмен, концентрация и анализ на информацията; да създава и подкрепя практики за ефективен и правно-регламентиран информационен обмен; да работи с хора в неравностойно социално положение и подпомагане работата им с информационните технологии.

Last Project

Year:
”Повишен капацитет на човешките ресурси – повече възможности”
 
Description:
Като партньор в този проект нашата организация участва в провеждането на редица обучения с лектори от страната и чужбина с цел постигането на следните цели: -Да повишавишим капацитета на човешките ресурси;
-Да формираме стратегия за развитие и реализиране на нови
дейности;
-Организациите да придобият достатъчно знания, за да
реализират нови партньорски взаимоотношения с местни
администрации и реализиране на политики;
-Да се превърнем в проводник на нов начин на партниране с ясни
правила за поведение и етичен кодекс;
-Да формираме мрежа от НПО, която ще функционира на
регионално ниво.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000

History

През 2002г. “Електронно общество” като партнираща организация на Тодор Андонов /незрящ- получил първият “Царски кредит”/ и съвместно с Шуменският Университет изгради “Компютърен център за незрящи”. Ролята на този център бе да даде възможност на незрящите да ползват съвременните компютърни технологии. Приносът на нашата организация се изразяваше в безвъзмезден интелектуален и физически труд по всички компютърни и технологични въпроси.

През 2003г. като партнираща организация на “Национален екологичен алианс” беше изграден в Шумен “Младежки информационен център”. Ролята на този център беше да запознае младите хора в града с възможностите за участие по проекти към програма ”Младеж” към министерството на “Младежта и спорта”. Продължителността на проекта беше 1 година и за този период с наша помощ /без пряко участие в последствие/ се реализираха 6 проекта. Висока оценка за работата ни е факта, че представител на сдружението по това време бе избран в контролния съвет на ” Българската национална младежка асамблея” под егидата на министерството на “Младежта и спорта”.

През 2005г. бе създаден “Младежки информационно-консултативен център”по споразомение за финансиране от Социално инвестиционен фонд към Министерството на труда и социалната политика. В този център в рамките на 6 месеца се обучаваха безработни млади хора, като двадесет и четири от тях придобиха знания за професия „Оператор на компютър”, а други шестнадесет младежи приключиха обучението си по специалност „Офис сътрудник”. Всички желаещи младежи ползваха безплатно съвременна компютърна техника и бърз интернет, както и получаваха квалифицирана помощ от професионалисти по различни младежки проблеми.