Български   3503 NGOs
NGO Profile

Habitat for Humanity Bulgaria

Habitat for Humanity Bulgaria

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Promotion of philanthropy/volunteerism
Social
 
Mission
„Подслон за човечеството“ (Хабитат България) е фондация в обществена полза, която работи за подобряване на жилищните условия и елиминирането на жилищната бедност и развива дейността си в четири основни стратегически направления – строителство на достъпни жилища, финансиране на жилищни подобрения, разработване на иновативни продукти и пазарни инструменти за подобряване на достъпността на жилищните подобрения, участие в изработването на жилищни политики, стратегически и програмни документи.От стартиране на своята дейност през 2001 г., Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.Следвайки идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволчество, загриженост и уважение към нуждите на другите, до момента Хабитат България е построила 12 нови жилища с помощта на над 450 доброволци от 44 страни по целия свят и е подкрепила повече от 6 000 партньорски семейства в 24 населени места в страната.Хабитат България инициира създаването и е координатор на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“. Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. Учредена е през януари 2014 г. и оттогава работи активно и набира нови привърженици и членове. Броят на членовете на Коалицията към момента е 36, сред които неправителствени организации, браншови и професионални камари и асоциации, водещи компании в строителния сектор, общински администрации.Хабитат България е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща във всички 50 щата в САЩ, както и в над 70 страни по целия свят. От основаването си през 1976 г., организацията е помогнала на повече от 29 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени.Чрез застъпническата си дейност и обученията в сферата на строителството и управлението на финанси, Habitat for Humanity е помогнала на още 2.3 милиона души по целия свят. Кампанията Solid Ground е пример за драстичното подобряване на начина, по който хората получават право на достъп до земя за жилищни нужди.Дейността на Habitat for Humanity е възможна благодарение на дарителите, партньорите и на всички 1.4 милиона доброволци, които заедно със семействата в нужда, работят за изграждането или подобряването на достойни домове. Допълнителна информация за организацията може да откриете в Годишния доклад на Habitat for Humanity за 2019 г.: https://www.habitat.org/multimedia/annual-report-2019/

Last Project

Year:
Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца
 
Description:
В изпълнение на мисията си да работи за премахване на неадекватните жилищни условия в България, от юли 2014 г. Habitat for Humanity Bulgaria/ Фондация „Подслон за човечеството“ изпълнява проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”.

Проектът е финансиран от Фондации „ВЕЛУКС“ и ще се изпълнява в периода 2014-2019г. Новата инициатива на Хабитат България е продължение на успешно прилаган от 2008 г. партньорски модел за общностно подпомагане. Проектът дава възможност на семейства с ниски доходи, живеещи при лоши жилищни условия да подобрят условията си на живот.

Механизмът на предоставяне на тази подкрепа е чрез осъществяване на партньорство с местни неправителствени организации, работещи активно с уязвими групи и общности в риск от бедност. Хабитат България капитализира револвиращи фондове за жилищни подобрения към местните партньори, които след това предоставят малки суми като безлихвени заеми на семейства, отговарящи на критериите на програмата за извършване на приоритетни ремонти.

Всички семейства, които ще могат да се възползват по тази програма са и потребители на местните неправителствени организации и получават от тях многообразни социални услуги като: семейно консултиране, обучения, курсове за придобиване на образователна степен, здравна помощ и много други.

Една от другите допълнителни надграждащи мерки, които предлага Хабитат България са обученията за жизнени умения. В последните години организацията разработи три иновативни обучителни модула, като за всеки от тях създаде обучителен материал – работна тетрадка. Обучителните семинари са на следните теми: „Управление на семейния бюджет“, „Енергийна ефективност на жилището“ „Подобряване на условията в жилището – проблеми и решения“. Тези обучения дават ценни практически знания и съвети за разумно управление на приходите и разходите, спестяванията, заемите и финансовите задължения, както и за поддържането на дома енергийно-ефективен и в добро състояние.

През 2017г. Хабитат България, с финансовата подкрепа на Фондации „ВЕЛУКС“, създаде настолната игра „Кварталът“, която e алтернативно средство за обучение, което спомага още от ранна детска възраст „посяването“ на полезни умения и навици сред децата, свързани с правилното поддържане на жилището, пестенето на средства и разумното използване на енергията и природните ресурси.
https://www.youtube.com/watch?v=AL-Nishm7tE&list=PLWJFlna6RwwgTjgfhHok8dt04RmXu7GQN

Financial Info

Annual turnover for the last year :
100 000 - 200 000

History

Проект: „Изграждане на четири жилища в град Костинброд за семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди, 2013г. - 2019г.“В началото на 2013г. Хабитат България стартира проект със социална насоченост – изграждане на общо четири нови енергийно - ефективни еднофамилни къщи, разположени на територията на град Костинброд. Жилищата, всяко от които е с разгъната застроена площ от 94 кв. м., са предназначени за млади семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди. Изплащането на новите домове се осъществява за срок до 25 години, на равни месечни вноски на база себестойност, без оскъпяване, само с инфлационна корекция за периода. Хабитат България привлича за изпълнението на проекта корпоративни партьори, което гарантира, че значителна част от вложените материали ще бъдат на преференциални цени. Участието на доброволци за някои от строителните дейности допълнително намалява разходите за труд.Социалният строителен проект на Хабитат България е модел за добра практика целящ мултиплицирането му в цялата страна. Проектът поставя акцент върху нуждата от ефективни партньорства между държавните структури, бизнеса и неправителствените организации, в името на осигуряването на достойни и безопасни жилища за всеки.Основни корпоративни партньори: При изпълнението на проекта са дъщерните дружества на австрийския концерн „Винербергер“ в България - „Винербергер” ЕООД, „Тондах България“ ЕООД и „Пайплайф България“ ЕООД, както и корпоративната фондация на концерна Сен Гобен. Компаниите предоставят дарение от висококачествени строителни материали - тухли, керемиди, тръби, цимент, мазилки - необходими за изграждането на четирите жилища, както и доброволен труд от техните служители.

Допълнителни корпоративни партвнори са: „Златна Панега цимент” АД - Група Титан; Сен Гобен Вебер България ЕООД, Ролпласт ЕООД и Интекст ООД.Институционални партньори: В рамките на проекта бяха осъществени редица срещи с представители на Община Костинброд и Столична община. Чрез съдействието на двете институции информация за проекта достигна до голям брой семейства с доказани жилищни нужди.Доброволческият модел за подкрепа на изграждането на нови жилища е добре позната дългогодишна практика за Хабитат България. Доброволческите екипи от служители на корпоративни партньори на Хабитат България (Whirlpool, Wienerberger AG, P&G, Mentor Mate, MetLife Bulgaria и др.) както и екипите по програмата Global Village, подкрепят проекта и финансово, което осигурява устойчивост на инициативата.Известни личности: Проектът бе подкрепен от Камен Воденичаров, Тончо Токмакчиев, Марта Вачкова и Дани Милев, които се включиха като доброволци в изграждането на жилищата в Костинброд.Постигнати резултати до момента:

o В проекта участват над 450 доброволци от 44 страни, на възраст от 16г. до 70+г.

o Награда за „Най-добра доброволческа инициатива“ 2014г.

o Широко отразяване на проекта в медиите

o https://www.facebook.com/pg/HabitatForHumanityBulgaria/photos/?tab=albums

Solid Ground - глобална застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://solidgroundcampaign.orgХабитат България излезе с пакет от предложения към правителството:

Стотици хиляди хора в България днес живеят в условия, които далеч не отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване. Близо 395 000 души обитават по трима и повече човека в стая, в тежки условия, често в неблагоустроени, построени с подръчни материали къщи. Лошите жилищни условия водят до социална и икономическа изолация на жителите. Държавата и общините трябва да отделят ресурси за решаването на тези проблеми, и е налице неотложна нужда от предприемане на пакет от мерки за гарантиране на правото на достоен живот на тези хора.Това са част от изводите на Хабитат България, участник в глобалната застъпническа кампания Solid Ground (http://solidgroundcampaign.org/), на Habitat for Humanity, за достъп до жилище и жилищни права. В рамките на кампанията, организацията днес излезе с предложение за пакет от мерки към правителството, целящи подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с Новия дневен ред на ООН, озаглавен ”Tрансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, приет от 193 страни, в т.ч. и България на 25 септември 2015г., по време на Генералната асамблея на ООН.Проектът Solid Ground кореспондира с единадесетата глобална цел за устойчиво развитие - SDG 11 „Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове“ и по-специално с първата от поставените 10 конкретни цели към нея: „До 2030 г., да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и обновяване на бедните квартали.“С цел популяризация на кампанията Solid Ground на локално ниво и набиране на допълнителна подкрепа, Хабитат България покани трима съвременни български артисти да “преведат” на езика на изкуството идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право. Кампанията е съвместно с глобалната платформа за социално ангажирано изкуство Fine Acts.

https://www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria/posts/10154925768286709