NGO Profile

BABY

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; защитата на човешките права и на околната среда; промоция на здраве и здравно образование сред различни групи от населението в съответната им среда; работа по посока на утвърждаване на здравето като висока ценност за индивида и обществото; разработване и реализиране на проекти, насочени към мобилизиране на ресурсите на общността за решаване на проблеми, свързани с физическото, психическото и социалното здраве и профилактиката на болести; системна работа с организации и общности за мобилизиране на ресурси за социално развитие на етнически малцинства, жени, млади хора, деца и други социално-непривилегировани общности, както и усилия за въвеждане на политика и практики за защита на човешките права, равнопоставеност и борба с различните прояви на дискриминация. Средства за постигане на Членски внос, дарения, доброволен труд. Предлагане, разработване, координиране, управление и изпълнение на проекти и програми, съответстващи на та на сдружението.