Български   3612 NGOs
NGO Profile

"EURO CONNECT BG"

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Education
Environment
 
Mission
Предметът на дейност на Сдружението е осъществяване на инициативи в областта на обществените и хуманитарните науки, индустриалното и аграрното развитие, технологиите, правоприлагането, финансовото и банковото дело, предприемачеството, образованието, екологията, социалното подпомагане, масовите комуникации и спорта;
 
Organization Targets
1. Да подпомага и утвърждава просветното, културното и стопанското развитие на гражданското общество в Република България и чужбина.

2. Да насърчава и подпомага развитието на човешкия капитал, социалната интеграция и защитата на човешките права за утвърждаването на принципите на гражданското общество, демокрацията, социалната справедливост и устойчиво развитие.

3. Да предоставя възможности за съвременно и ефективно професионално обучение в различни области от ключово значение за развитието на културния и бизнес потенциал на гражданското общество като: култура, културен обмен и всички форми на туризъм, бизнес и селско стопанство.

4. Да стимулира междукултурен и творчески обмен на опит, умения и идеи; да популяризира новите технологии в сферата на обучението и практиката, като „учение през цялия живот”, формално и неформално професионално обучение, „обучение на работното място” и други.

5. Да съдейства за повишаване на трудовата заетост и за привличане на инвестиции; да подпомага практическата и теоретическа подготовка на подрастващите за активното им включване в различните сфери при бъдещата им трудова реализация; да издирва талантливи младежи и девойки и подпомагане на тяхното изграждане и развитие като интелектуално изявени и свободни личности;

6. Да развива и утвърждава на духовните ценности в образованието, културата и гражданското общество като организира обществеността за подпомагане на училищата; читалищата и НПО при провеждане на различни обществено значими мероприятия, съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за тях и контролира целесъобразното им разходване;

7. Да съдейства за реализирането на инициативи и проекти със социално – интеграционна насоченост обхващайки всички слоеве от населението - малцинствени групи, възрастни хора, инвалиди, младежи и други. Да осъществява социални дейности, утвърждаващи развитието на общество без насилие, което уважава различните култури и се противопоставя на всяка форма на расизъм и нетолерантност;

8. Да съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците и младежите; участие на гражданите в различните форми на художествена самодейност, културни прояви и инициативите на НПО;

9. Да популяризира принципите, идеите и постиженията в областта на екологията, опазване и съхраняване на природата и околната среда, културно – историческото наследство и устойчиво развитие и използване на природните и културни ресурси.

10. Да обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието на основни или текущи проблеми на гражданите, както и с неправителствени организации и общинските администрации и с всички други субекти проявили желание и готовност за съвместна работа със Сдружението.