NGO Profile

Association Beloslava

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза. та на "Сдружение Белослава " е да работи за непрекъснатото обучение на населението, развиване и утвърждаване на духовни ценности;подпомагане обучението на социално слаби, инвалиди рискови и малцинствени групи; спомагане на формирането и утвърждаване на ценностите на гражданско общество;подпомагане социалната интеграция и личностна и професионална реализация;защита правата на човека;защита и опазване на околната среда, културно-историческите паметници. Средства за постигане на 1.Разработва програми за общо и професионално обучение, за допълнителни квалификации и специализации.2.Провежда общообразователни и професионални обучения, специализации, квалификации и преквалификации на специалисти и безработни. Организира различни форми за езикова, икономическа, компютърна, трудово-правна, екологична, гражданска и обща подготовка на населението.3.Организира самостоятелно и с други организации различни форми за масово разпространение на знания.4.Извършва изследователска, експертна и ... поле10.nnnnnnи консултантска дейност с приложен характер.4. Издава научно-популярна, методическа и учебна литература и литература с образователна .5.Използва възможностите на устното , печатното слово на централните и местни средства за масова информация и съвременните средства за въздействие. 6.Сътрудничи на договорна основа и икономическа основа с други организации, имащи отношение към предмета на дейност на сдружението. nЗа постигане на , сдружението извършва следния