Български   3607 NGOs
NGO Profile

Community Donation Fund Vidin

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Local initiative groups
Promotion of philanthropy/volunteerism
Grant making
 
Mission
Изготвяне, съгласуване и осъществяване на общественополезни проекти, модели и политики за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, опазване на околната среда, техниката, технологиите, физическата култура и други дейности в регион Видин;
 
Organization Targets
2. Подпомагане на социално слабите, на хората с увреждания и/или лицата, нуждаещи се от грижи;

3. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на децата, младежите и жителите на района;

4. Защитата на човешките права, превенция от дискриминация, както и равнопоставеност на половете и етносите;

5. Дейности за опазване на околната среда и биоразнообразието, както и повишаване на познанията на населението в тази сфера;

6. Подпомагане образованието на надарени деца и младежи от социално бедни семейства, и такива със специални потребности;

7. Подпомагане и финансиране на проекти за създаването и подпомагане дейността на детски градини, училища, колежи, висши и други учебни заведения и дейности свързани с образованието и повишаване квалификацията;

8. Подпомагане и финансиране на програмите и дейността на други юридически лица с нестопанска цел, както и на инициативни групи от представители на местната общност;

9. Всяка друга дейност, която не е забранена със закон