NGO Profile

Bulgarian education society

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да съхранява и развива хуманитарните знания и ценности, които са част от живота на всяка национална общност; сдружението ще работи за ефективното функциониране на гражданското общество и основните му социални елементи: образование; здравеопазване; култура; наука и технологии; защита на човешките права и околната среда; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хората в неравностойно положение.