Български   3636 NGOs
NGO Profile

Bulgarian Youth Forum

Bulgarian Youth Forum

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Promotion of philanthropy/volunteerism
Economic development
 
Mission
Нашата мисия е да подпомогнем активното включване на младите хора в гражданското общество.
 
Organization Targets
-Иницииране и подпомагане на обществено полезни дейности, имащи пряко и косвено отношение към отключването на младежкия потенциал.

-Подпомагане на младежите в техните усилия за формулирането на цялостна, дългосрочна и устойчива визия за развитие на младите хора в България.

-Развитие на непопулярни туристически дестинации в България и популяризиране на българското историческо и културно наследство сред младите хора.

Last Project

Year:
Look at Europe through My Eyes
 
Description:
В периода 08.09.-15.09.2013 г. Български Младежки Форум проведе проекта LOOK AT EUROPE THROUGH MY EYES!, одобрен от Националния център “Европейски младежки програми и инициативи”, по програмата „Младежта в действие“, точка 3.1.1.
Проектът има за цел да подпомогне и развие инициативността, предприемчивостта, чувството за принадлежност към европейската общност и осъзнаването на културното многообразие като ключ към единството и просперитета на ЕС. Участници ще бъдат представители на организациите Group Zenith (Турция), Azerbaijani-American Youth Social Association (Азербайджан),Youth Cooperation Center of Dilijan NGO (Армения), Association of Intercultural Mediators Network (Италия) и Slovak-Indian Friendship Society (Словакия). Проектът ще бъде реализиран с любезното съдействие и официалната подкрепа на общините Белоградчик и Чупрене.
Целите и задачите, заложени в проекта LOOK AT EUROPE THROUGH MY EYES!, съответстват на националните приоритети в областта на сътрудничеството със страните от Кавказ и сътрудничеството за иновации и добри практики в младежката работа. Проектът обхваща и заложените в програмата “Младежта в действие” годишни приоритети за креативност и предприемачество и насърчаване на обмена на добри практики в сферата на младежката работа.
Втора основна цел на настоящия проект е младите хора, участващи в проекта, да се запознаят с някои от основните измерения на европейското гражданство и в частност да разберат важната роля на младежите при управлението на основните административно-териториални единици – общините, чрез които се осъществява местното самоуправление. Местата на провеждане на дейностите по проекта гр. Белоградчик и с. Чупрене са отдалечени от големи градски агломерации и дават възможност да се усети духът на една средноголяма община в България и да се улесни културният диалог между участниците.
Замисълът на проекта ни подтикна да обогатим традиционната междукултурна вечер, превръщайки я в „Панаир на културите“. По време на проекта ще се осъществят семинари, работилници и интерактивни игри по две основни теми – предприемачество и дейности за възможностите и потенциала на младежкото партньорство между държавите от ЕС и граничните с общността държави. Програмата ще бъде допълнена с посещения на природни забележителности и културно-исторически обекти от Серевозападна България като Белоградчишките скали, Калето, пещера Магурата и др.
Нашият стремеж е да помогнем на участниците в проекта да изградят толерантен и отговорен начин на мислене спрямо различните етнически и социални групи, които живеят на територията на Европа, да осъзнаят културното многообразие като ключ към единството и просперитета на континента, да подобрят знанията си и да станат съпричастни към историята, развитието и ценностите на европейската общност на нивото на знания относно историята, развитието и ценностите на европейската общност.

History

Балкански диалог:

Евразийският център VIA EVRASIA към Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” съвместно с Фонд за подкрепа на публичната дипломация “А. М. Горчаков” (Русия), с основен партньор Български Младежки Форум и медиен партньор Съюз на българските журналисти организираха на 5 юни 2013 международна кръгла маса на млади експерти “БАЛКАНСКИ ДИАЛОГ”Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)

Настоящето проектопредложение цели надграждане на теоретичните знания, умения и компетенции на 80 ученика от 3 ПГ по туризъм, ресторантьорство и хранително-вкусови технологии от различни региони в страната, посредством реализация на двуседмично практическо обучение на реално работно място в хотелски комплекс в гр. Превеза, Гърция. Мобилността ще се реализира на два потока по 40 души през септември – октомври 2014г. в хотел „Превеза бийч“, Гърция. Обучаващите се ще могат да се запознаят на практика с цялостната дейност на хотела и неговият персонал. Учениците ще могат да участват в работа на рецепцията, мениджъра, кухнята, лоби бара, ресторанта, помощния екип на хотела и всички лица отговарящи за поддръжка, обслужване и логистика на хотела.

Проектът ще допринесе за усъвършенстване и разширяване на професионалните компетенции на участниците, ще се повиши мотивацията на учениците за активно участие в учебния процес и използване на възможностите активно надграждане на знания и умения или учене през целия живот. Участниците ще повишат езиковата си подготовка до ниво самостоятелно ползване на английски език, както и ползване на специфична за професията терминология. Двуседмичната мобилност в чужбина, реализирана на реални работни места ще се признае за премината производствена практика след успешното завръщане в България.

Ефективната реализация и постигането на планираните цели на проект „ОПИТ“ ще допринесе за повишаване атрактивността и популярността на ПОО, ще съдейства за изграждане на ефективна връзка между бизнеса и образованието и помогне за затваряне на цикъла от обучение – практика – реализация на пазара на труда.