NGO Profile

Gorichka

Gorichka

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Проучване, опазване, възстановяване и съхраняване на биологичното разнообразие и неговите елементи, както и на останалите компоненти на околната среда; информиране на обществото за текущото състояние на биологичното разнообразие и неговите елементи, както и на останалите компоненти на околната среда; информиране на обществото и популяризация на съществуващите методи и средства за устойчиво развитие и опазване на околната среда; формиране на екосъобразна и природозащитна култура на широки слоеве от населението и включването им в доброволни дейности по опазване на околната среда; изграждане на ефективна система за доброволен обществен контрол по спазване на българското и международното екологично законодателство; създаване на контакти и сътрудничество с подобни организации в страната и чужбина.