Български   3654 NGOs
NGO Profile

Akademika - 245

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
International and European issues, policies and research
Education
Social
 
Mission
Предлага разнообразни форми на активност на общността от хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение.
 
Organization Targets
1/ Предлага разнообразни форми на активност на общността от хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение.rn /2/ Осъществява взаимодействие и партньорство с международни, национални, регионални и местни организации и сдружения, които осъществяват дейности в полза на изграждане на регионална и национална политика и гражданско общество.rn /3/ Съдейства на държавата и общините за развитие на образованието, културата, спорта, туризма, екологията, икономиката, социалните дейности, гражданското общество и демокрацията.rn /4/ Спомага и подкрепя междукултурния диалог и сътрудничество между представители на различни култури, етноси и нации в духа на взаимното разбирателство и уважение към другите.rn /5/ Предлага знания за ефективно общуване между различните възрастови групи, институции и НПО;rn /6/ Осигурява специална грижа за деца в риск и деца в неравностойно положение.rn /7/ Обединяване на усилията на организацията и гражданите за подпомагане и осигуряване на по-добри условия на живот за социално слабите граждани и хората с увреждания и други уязвими групи в следните области: образование и култура; реализация на трудова заетост; културна дейност; социално-битови условия на живот; социална интеграция, права на човека;rn /8/Подпомагане на жени и мъже, претърпяли домашно насилие;rn /9/Съдейства и работи в партньорство с образователните институции в областта на гражданско образование, неформалното образование и мултикултурното образование;

Last Project

Year:
Заедно намираме решения
 
Description:
Проект „Заедно намираме решения“ е насочен към създаване на модел за активно детско и младежко участие в дейности в полза общността, от която са част, чрез създаване на отворена Младежка инициативна група в град Павликени с участието на ученици от трите училища в града - СОУ„Бачо Киро“, ОУ„Св.Климент Охридски“ и ПГАТ„Цанко Церковски“. Те ще бъдат пряко и активно ангажирани към проектните дейности, след като преминат адекватно и основано на практиката обучение. Ще бъдат проведени цикъл от работни срещи между Младежката инициативна група и Районен съд, Бюро по труда, социални служби, полиция, Община Павликени, както и кръгла маса под надслов „Заедно намираме решения”. Ключова дейност е реализацията на малък проект, който ще даде възможност да бъдат приложени на практика уменията, придобити на обучителния модул по разработване на проекти. С настоящият проект ще се даде възможност за доразвиване на знанията и умения на децата и младежите в посока самоорганизация, изследвания и проучвания на ресурси на общността, идентифициране на важни местни проблеми и намиране на адекватни, от гледна точка на младите хора, решения. Ще се подобри взаимодействието между заинтересованите страни - местна общност, институции, семейство и млади хора, стимулиране на активното участие на децата и младежите и ангажиране в живота на общността и дейностите на институциите. Младежите и заинтересованите страни ще имат възможност заедно да обсъждат и да вземат решения за важни за общността въпроси. Проект „Заедно намираме решения“, който се осъществява благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.