Български   3612 NGOs
NGO Profile

Idein Development Foundation

Idein Development Foundation

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Economic development
 
Mission
1. Подпомагане на компетентните национални, регионални и общински органи при формулиране на политики за национално, регионално и местно развитие, вкл. в трансграничен и транснационален контекст;

2. Иницииране, подпомагане и провеждане на дейности по реализирането на научно-приложни изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на новите технологии и технологичното развитие, вкл. „Интернет на нещата” и живи лаборатории;

3. Подпомагане на държавната администрация, органите на местното самоуправление и местната администрация, реалния сектор за разработването и внедряване на иновации в управлението и/или бизнеса, вкл. нови технологични решения, продукти и услуги;

4. Подпомагане осъществяването на секторни проучвания, анализи и оценки за подпомагане на държавната, регионалната и местна администрация, както и бизнеса за осъществяване на публично-частни партньорства в различни области;

5. Подпомагане обучението и практиката на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, представителите на бизнеса, вкл. стартиращи предприятия при въвеждането и използването на съвременни и иновативни технологии;

6. Подпомагане обучението и реализацията на младите хора в приоритетни сектори, в това число свързани с разработването и внедряването на иновации, вкл. и чрез международен обмен;

7. Насърчаване заетостта, обучението и квалификацията на работната сила;

8. Създаване на контакти и сътрудничество с национални и международни организации и институции, работещи в областта на регионалното развитие, иновациите и интелигентната специализация;

9. Насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и администрацията на централно и местно ниво за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Last Project

Year:
„JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“
 
Description:
Код на проекта: №16.4.2.089
Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион”
Специфична цел 4.1 „Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“
Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020

Обща цел: да насърчи интеграцията в транс-граничния регион чрез промотиране на достъпа до трудовия пазар на безработни и продължително безработни жени.

Едно от основните териториални предизвикателства в сферата на заетостта в ТГС Ро-Бг региона е ниската активност на жените. Проектът ще улесни достъпа на безработни жени до пазара на труда чрез подобряване на техните умения и знания за намиране на работа и ще допринесе за по-доброто съответствие между предлагането и търсенето на работа чрез предоставяне на съответна информация за пазара на труда, услугите за кариерно консултиране и заетост, релевантна за целевата група.

Проектът допринася за постигане целите на Програмата чрез увеличаване на броя на инициативите за активизиране на мобилността на работната сила в ТГС региона и на броя на участниците в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение. Също така ще допринесе за увеличаване на броя на населението, което има достъп до съвместни инициативи за заетост.

Основни дейности:

Предоставяне на помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимули за наемане на работа на жени;
Оценяване на потребностите от обучение за обучение, съобразено с конкретните нужди на целевата група;
Организиране на обучения и семинари;
Управление на проекта, мониторинг и оценка;
Комуникация, информация и публичност.

Целеви групи:
Безработни жени, включително продължително безработни жени (лица, регистрирани като безработни над 6 месеца)

Очаквани резултати:
Предоставена помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимулиращи мерки за наемане на работа на жени;
Съвместен информационен семинар с най-малко 120 участника (2 събития);
Специализирано обучение, основано на проучвания и оценка на нуждите от обучение - 2 сесии в Русе и 2 в Слатина, общо 120 участници.
Водещ партньор:

Фондация Идеин развитие, България

Бенефициент 2:
Асоциация за устойчиво развитие Слатина, Румъния

Финансираща програма:
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Бюджет на проекта:
312 937.17 евро

Продължителност на проекта:
18 месеца