NGO Profile

Club of the Handicapped with Physical Injuries

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

интегриране на инвалидите в обществото и създаване на условия за тяхната реализация. Средства за постигане на привлича и организира членове и симпатизанти; проучва проблемите на инвалидите и настоява пред съответните компетентни органи за начините за решаването им, участва с експерти при разрешаване на същите; съдейства на държавните и обществените органи и организации за преодоляване бюрокрацията при определяне степента на увреждане на инвалидите и за безпрепятствено ползване на предвидените с нормативна уредба права и облекчения; разработва и изпълнява програми за трудова, социална, битова и комуникативна рехабилитация на инвалидите; извършва други съпътстващи дейности и търси начини за финансирането им; съдейства пред компетентните държавни и обществени органи и организации за повишаване образованието и квалификацията на инвалидите; създаване на условия за преквалификация и трудова заетост; за развиване на интелектуално-творческа, спортна иnтуристическа дейност на членовете си; работи за подобряване на здравното, социалното, културното и битовото обслужване на своите членове и за изграждане на свои рехабилитационни, културни, спортно-оздравителни центрове и заведения, почивни бази и други; подпомага ево нуждаещите се инвалиди, като за тази привлича необходимите финансови, материални и кадрови ресурси; търси начини за задоволяване на специфичните потребности на увредените деца и юноши за тяхното интегриране от ранна възраст в обществото и за постигане на равни позиции; работи за преодоляване на архитектурно-строителните, транспортни и комуникативни бариери, за създаване и производство на съвременни технически средства и съоръжения, облекчаващи живота на инвалидите, за ограничаване на условията за травмиране и инвалидизиране на здравите хора; организира спортна, туристическа и културна дейност за съюзните членове; осъществява методическа помощ на своите структури с обезпечаването им с нормативна и информационна база; организира консултативна дейност по проблемите на инвалидите и инвалидността; подготвя и организира издаването на информационни материали, насочени към социалния статус на инвалидите; поддържа контакти с обществени, религиозни и други организации и движения с създаване на широка обществена основа при интегрирането на инвалидите в обществото; поддържа котакти със сродни междунардни и други благотворителни организации с участие в международни програми и представителство в европейски и международни организации (форуми); информира членовете си и обществеността за своята дейност чрез средствата за масова информация; провежда културно-масова дейност сред инвалидите; популяризира дейноста на сдружението; участва като колективен член в други подобни организации.