NGO Profile

VT Events

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага работата на съврменни български и чуждестранни творци и по този начин да подкрепя развитието на разнообразно и стойностно съвременно изкуство и култура; да популяризира артистичини подходи и алтернативни практики в сферата на културата и изкуството и да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера; да работи за активизирането на културния диалог на регионално, национално и международно ниво; да работи за развитието на гражданското самосъзнание и гражданското общество в страната; да работи за приобщаване на гражданите към европейските ценности и практики; да подкрепя млади творци и нови форми в изкуството и културата; да популяризира ролята на изкуството в ежедневието; да популяризира съмременно изкуство и култура извън страната.