NGO Profile

Chariter

Foundation

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение; Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравноправно социално положение, в частност на сираци, възрастни хора, инвалиди и хора с ментални увреждания; Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение; Да подкрепя и съдейства за укрепването на нравствените ценности в обществото; Да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото.