NGO Profile

Bulgarian Donors` Forum

Bulgarian Donors` Forum

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
над 500 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива дарителството в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя форум за контакти между дарителите, обмен и съгласуване на дарителски политики.nПодnа)да свързва в мрежа дарителските организации, работещи в или за България;nб)да утвърждава етични стандарти и други механизми за саморегулация на нестопанския сектор; nв)да подпомага обмяната на опит и информация за резултатите от дейността на българските и чуждестранни неправителствени организации, работещи в сферата на дарителството, активни на територията на Република България.nг)да подпомага формулирането и съгласуването на дарителски политики на национално и международно ниво на базата на надеждно установени приоритети, динамично следващи промените в средата; nд) да помага за изграждането на капацитета на дарителите;nе)да работи за подобряването на социално-психологическия климат за дарителство, както и на правната рамка за дарителството;nж)да насърчава гъвкавите (надпроектни) взаимодействия между неправителствените организации при формулирането на общи приоритети и инициативи за промени в законодателството и в институционалните практики;nз)да стимулира процеса на развитие на местното дарителство.