Български   3380 NGOs
NGO Profile

Академика Студентски дейности, отдих и спорт

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Education
Social
 
Organization Targets
Стимулиране укрепването на демокрацията и плурализма в България; Утвърждаване и развитие на гражданското общество и подпомагане на различни граждански инициативи; Разработване и реализация на стойностни проекти в областта на труда и социалната политика, екологията, здравеопазването, образованието, културата и изкуството; Подпомагане на хора в неравностойно положение; Разработване, реализиране и подпомагане на младежки инициативи; Подобряване капацитета и уменията на човешките ресурси; Популяризиране на основните ценности на Европейския съюз – демокрация, толерантност, солидарност, човешки права; Подпомагане на социализацията и интеграцията на етническите малцинства в Р.България; Превенция на и борба със зависимостта на младежите от наркотични вещества и повишаване половата култура; Развитие на информационното общество; Стимулиране на физическата култура и спорт сред младежта; Подпомагане, популяризиране и разпространение на изкуство (интелектуална собственост); Стимулиране на научни проекти, аналитична и изследователска дейност; Развиване и подпомагане на развитието на селските и планинските райони.

Last Project

Year:
студентски обмен
 
Description:

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000