NGO Profile

National Network for Children

National Network for Children

Association

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основната е да заздравява и улеснява сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с гарантиране правата и благосъстоянието на децата и семействата.nn Подnnа) Да създаде и поддържа мрежа от неправителствени организации в България, която да има функциониращи и активни връзки на национално ниво;nб) Да улесни сътрудничеството между неправителствените организации, работещи за деца и семейства в България и тези на европейско ниво и Комитета на ООН за правата на детето;nв) Да работи за утвържадаването на ефективна политика в областта на социалното включване, където децата и семействата да са специално разгледани, отразявайки техните общи потребности и права и възможности за развитие; nг) Да оказва подкрепа на гражданските институции (граждански организации, изследователски институти, университети и пр.) в България, работещи по правата на детето, за да може успешно да се влияе върху държавната политика за детето и семейството. nд) Да насърчава детското и младежко участие при вземането на решения, като се обръща специално внимание на осигуряване на партньортво с различни организации, ангажиращи децата и младите хора;nе) Да стимулира формулирането на про-активна единна позиция и ключови послания на гражданското общество в България за правата на децата и техните семейства.nж) Да работи за повишаване на капацитета на неправителствените организации и заинтересованите страни, като осигурява достъпна информация, консултиране и обучение за гражданските организации, работещи по въпросите на децата и семейството; nз) Да разработва и разпространява методологии за споделяне на знанието, информацията и опита за детето и семейството;nn Сдружението ще осъществява си със следните