English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана към ЮЛНЦ за общественополезна дейност за участие в състава на КН на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

 

Покана към юридически лица за обществено полезна дейност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021 - 2027 г.

Краен срок за кандидатстване: 14 февруари 2023 г.

Кандидати могат да бъдат:

- организации, работещи в сферата на научно-изследователската дейност и технологичен трансфер;
- организации, работещи в сферата на развитие и утвърждаване на дигитализацията в публичния и частния сектор, разработване на цифрови услуги, продукти и процеси, и достъп до обществена информация;
- организации, работещи в сферата на развитието на малки и средни предприятия, и индустриално развитие.
https://www.eufunds.bg/bg/node/11756Автор: https://www.eufunds.bg

Източник: https://www.eufunds.bg/bg/node/11756