English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Ученическото самоуправление - лесно и интересно. Модели

.

линк към страница

Над 62% от българските граждани имат позитивно отношение към бежанците у нас

Социологическо проучване отчита нагласите на българското общество към бежанците. Позитивна промяна в отношението на българските граждани към бежанците отчита социологическо проучване на агенция BluePo!nt, проведено в периода 10-22 август 2022 г. сред 800 мъже и жени на възраст между 18 и 70 г. То е реализирано в изпълнение на съвместен проект на Българския Червен кръст в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето „Да опознаем другия", с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз с насоченост към граждани на трети страни, които пребивават законно в България или лица, търсещи и получили международна закрила.

линк към страница

Индекса на човешкото развитие на ООН 2021/2022

Индексът на човешкото развитие на ООН, който се проследява от 1990 г., за да се измерят и други характеристики на благосъстоянието, освен икономическия растеж взема предвид фактори като продължителност на живота, достъпа до образование и личните доходи като измерител на качеството на живот.

линк към страница

ГДД и ГФО 2021 на Фондация ФОРГРАУНД

ГДД и ГФО 2021 на Фондация ФОРГРАУНД

свали документа

Годишен отчет Фондация "Сай Хай" за 2021 г.линк към страница

Резултати мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

В изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0145 „Осъществяване на пилотен граждански мониторинг и контрол върху реформата на съдебна карта“, бенефициентът Сдружение „Съюз за България“ и партньорът Сдружение „Карина България“ проведоха пилотен мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта.

свали документа

„Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта"

Студия на тема „Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта". Студията е част от дисертационен труд на Симеон Симеонов, 5-и курс докторант „МИО и бизнес" в УНСС.

свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2021

Програма Достъп до информацията представи двадесет и втория годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа: Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България; Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021 година; Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.

линк към страница

Доклад на UNICEF: „Възстановяване на ученето: Доколко децата и младежите са в час с развитието на умения?“ (на английски)

3 от 4 младежи от 92 държави по света нямат необходимите умения за работа – сочат данни на нов доклад на УНИЦЕФ. Близо половината от младежите в България на възраст между 15 и24 г. нямат базови умения, необходими за средно образование.

линк към страница

Годишен мониторнигов доклад на Антикорупционен фонд (АКФ) : Антикорупционни институции 2021: нулева година

За четвърта поредна година АКФ представя своя годишен преглед на развитието на 49 ключови дела за корупция по високите етажи на властта, и анализ на практиката на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) за установяване конфликт на интереси.

линк към страница