English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ФинансиранеДобави финансиране

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Срок за кандидатстване: Текущ
Лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт за организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена ...

Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Срок за кандидатстване: Текущ
Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с ...

Грантове на Асоциация GIVE EUR-HOPE, насочени срещу бедността и социалното изключване

Срок за кандидатстване: Текущ
The Association GIVE EUR-HOPE (GEH) is always prepared to examine requests for financial support submitted by communities or ...

Еmergency financial assistance to civil society organizations under threat or attack and rapid response advocacy and resiliency grants

Срок за кандидатстване: Текущ
The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund provides emergency financial assistance to civil society organizations (CSOs) under ...

Програма за малки инициативи на USAID

Срок за кандидатстване: Текущ
Програма за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на гражданското общество за популяризиране на теми, свързани с ...

Покана за набиране на проектни предложения за 2023 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025)

Срок за кандидатстване: до 24.09.2023 г.
Министерство на младежта и спорта на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба  № 1 от 10.06.2022 г. за условията и ...

Процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ е отворена в ИСУН

Срок за кандидатстване: до 27.09.2023 г.
Процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ е отворена в ИСУНПроцедура BG16FFPR003-2.001 ...

Европейският парламент набира предложения за финансиране проекти, които целят да мобилизират гласоподавателите за европейските избори през 2024 г.

Срок за кандидатстване: от 05.04.2023 г. до 28.09.2023 г.
Европейският парламент (ЕП) набира предложения за финансиране на комуникационни проекти, които целят да мобилизират ...

Процедура за подбор на проектни предложения „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение"

Срок за кандидатстване: до 29.09.2023 г.
BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение"Министерството на труда и ...

Грантове за ангажиране на граждани в сферата на комуникацията

Срок за кандидатстване: до 29.09.2023 г.
Генералната дирекция за комуникация на Европейския парламент ще отпусне грантове за дейности в сферата на комуникацията, за да ...

Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000

Срок за кандидатстване: до 18.10.2023 г.
Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на типове природни местообитания във влажни зони и сладководни ...

Отворен е конкурсът за социално отговорната инициатива „Ти и Lidl за нашето утре“

Срок за кандидатстване: от 18.09.2023 г. до 28.10.2023 г.
Започва шестото издание на най-голямата социално отговорна програма на Лидл България – „Ти и Lidl за нашето утре“. От днес до ...

Засилване участието на жените в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Срок за кандидатстване: от 15.09.2023 г. до 01.11.2023 г.
Описание на програмата Жените и мъжете следва да се ползват от равни права и възможности. Въпреки това, политическата и ...

Засилване участието на уязвимите групи в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Срок за кандидатстване: от 15.09.2023 г. до 01.11.2023 г.
Описание на програмата Хората следва да се ползват от равни права и възможности независимо от своя расов или етнически ...

Подпомагане социалната ангажираност на децата и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието

Срок за кандидатстване: до 01.11.2023 г.
Описание на програмата Няма демокрация без демократи и следователно няма бъдеще за демокрацията без следващи поколения ...

Програма „Реновиране на хижи и заслони със SiteGround"

Срок за кандидатстване: до 15.11.2023 г.
Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2023 г.Програмата има три подконкурса:- Кандидатстване за реновиране от SiteGround. ...
 

Финансиране на проекти 2022 и отворени проекти за кандидатстване

Идеята Ви прерасна в проект, но финансирането, което ще е необходимо за осъществяването му, е все още неясно? Поради нестопанския характер на много проекти, било то от социален или друг тип, независимите спонсори, асоциации и друго социални организации често срещат огромни трудности. 

Тези препятствия откриваме, именно в това - как да получат достатъчно външен капитал от дарители. Финансирането на проекти може да бъде поето от публичната каса, но в нередки случаи - това просто не се случва или отнема твърде много време, което обезсмисля всичко.

В тази статия ще Ви дадем общ преглед на това как могат да бъдат финансирани различни проекти 2022, кои са необходимите стъпки за планирането на финансирането им и какви възможности имате към днешно време, за да получите достатъчно външен капитал. 

Отворените проекти за кандидатстване може да намерите в следващите страници, които сме Ви подготвили.

Защо е необходим план за финансирането на социалните проекти?

Ще се изненадате ли да научите, че реалното изпълнение на програмите по финансиране може да се забави с месеци, дори и години. В някой случаи, дори някой от целите отпадат във времето, но защо? Планът е задействан, кандидатствали сте и дори може да си помислите, че нещата ще започнат съвсем скоро. За съжаление, много инициатори на социални проекти, подценяват времето за изчакване и получаване на одобрение за публични средства. И това е проблем!

Следователно, много проекти зависят от предварително финансиране, което към текущия момент е неопределено във времето. Но следващото препятствие е вече тук - класическият банков заем, който много хора предпочитат. 

За разлика от икономически ориентираните компании, социални такива обикновено не могат да осигурят достатъчно обезпечение и резерви от своя собствен капитал. Затова, имайте цел - планирайте социалния проект добре! Обмислете кое би било устойчиво във времето - комплексни проекти като изграждане на хоспис или пък обновяване на такива, изискват професионално управление на проекта.

Кога социалните проекти трябва да започнат с финансовото си планиране?

Колкото по-рано, толкова по-добре. Първо е необходимо да имате структурно и инфраструктурно планиране. В най-ранния етап трябва да направите подробна оценка на разходите, които Ви предстоят, за да имате отправна точка. 

След като тази стъпка е предприета, вече идва въпросът за самото осигуряване на финансирането. Само, когато имаме такъв казус, проектът ни може действително да навлезе в структурното изпълнение. 

Процесът на планиране минава през 3 основни стъпки, от които става ясно, че политическият компонент също заема много важно място в цялостното планиране и развитието на проекта. Не само всички членове на организацията трябва да бъдат убедени в проекта, но също така и обществото, както и властите.

Също така, понякога първата стъпка и втората се припокриват. Нека напомним още нещо, за което може би не бихте се сетили:

а) Ако проектът Ви изисква разрешение за строеж, то това отнема доста време.
б) Хората, които Ви финансират, може да поискат структурни промени при планирането на средствата
в) И още много...

Видове финансиране, които бихте могли да използвате

Вече знаете основните стъпки и е време да подходите към конкретното планиране на финансирането на Вашия проект. Имате възможност да използвате собствен капитал, субсидии или пък външен капитал. По-долу показваме Вашите опции, от които може да изберете.

Собствен капитал за финансиране на проект.

Като социална институция, Вие обикновено не разполагате с големи суми собствен капитал или резерв. Допълнителен доход може да генерирате чрез, примерно - дарения. Но тук наистина вече се нуждаете от стабилна опора, която при самофинансирането често липсва или е силно ограничена. Големи суми могат да бъдат постигнати, ако изобщо бъдат, с невъобразими усилия и в продължение на месеци, дори години.

Субсидии за финансиране на различни социални проекти

Това е един от класическите методи за финансиране. Почти нито един голям проект не може да мине без подкрепата на публичния сектор. Но, фондации и различни фондове също могат да отпускат безвъзмездни средства за тематично подходящи проекти.

Публичното финансиране е достъпно за разнообразни проекти и може дори да се кандидатства от самата община или град. Финансирането от ЕС се предлага в различни области като образованието, социалните въпроси, младежта и гражданската ангажираност. 

Въпреки това, не бива да пренебрегвате факта, че сумите, които се разпределят могат да се различават значитлено. Както видът на Вашия проект, така и регионът, в който се намирате - играят огромна роля. Освен това, имайте търпение, защото времето за изчакване не е никак малко.

Външен капитал

Остава привлеченият капитал, който да запълни и последните пропуски в плана за финансиране, който сте планирали. За съжаление, за социалните организации става все по-трудно да получат класически банков заем. 

Юридическите лица с нестопанска цел просто нямат обезпечения и собствен капитал за получаване на банковия заем. Така, че това остава най-добрата опция, с която разполагате към момента!

С различните програми за финансиране на културни проекти 2022, проекти за читалища 2022 и много други, Ви даваме възможността да откриете хората, които ще Ви помогнат и ще повярват във Вас, и Вашата идея.

Имате богат набор от отворени проекти за кандидатстване, с които ще се развивате и ще израствате заедно!