English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ФинансиранеДобави финансиране

Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Срок за кандидатстване: Текущ
Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с ...

Грантове на Асоциация GIVE EUR-HOPE, насочени срещу бедността и социалното изключване

Срок за кандидатстване: Текущ
The Association GIVE EUR-HOPE (GEH) is always prepared to examine requests for financial support submitted by communities or ...

Еmergency financial assistance to civil society organizations under threat or attack and rapid response advocacy and resiliency grants

Срок за кандидатстване: Текущ
The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund provides emergency financial assistance to civil society organizations (CSOs) under ...

Програма за малки инициативи на USAID

Срок за кандидатстване: Текущ
Програма за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на гражданското общество за популяризиране на теми, свързани с ...

Столичната община приема проектни предложения по програма „Календар на културните събития на Столична община за 2024 г.“

Срок за кандидатстване: Текущ
Програмата обхваща фестивали, прояви, чествания, инициативи и събития, които се реализират на територията и с безвъзмездната ...

Процедура „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социалните предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия"

Срок за кандидатстване: до 30.05.2024 г.
Процедура  „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социалните предприятия, в ...

Започва третото издание на Програмата за граждански бюджети в Община Хасково

Срок за кандидатстване: до 31.05.2024 г.
От днес започва третото издание на Програмата за граждански бюджети. До края на месец май жителите на всички населени места от ...

Фонда „Франкофонията с Нея" („La Francophonie avec Elles")

Срок за кандидатстване: до 31.05.2024 г.
На 11 март Международната организация на Франкофонията (МОФ) обявява  началото на 5-ото издание на Фонда „Франкофонията с Нея" ...

„Зелена култура – зелен град“ – покана за проектни предложения от Фондация „Пловдив 2019“

Срок за кандидатстване: от 29.04.2024 г. до 31.05.2024 г.
Фондация „Пловдив 2019“ кани артисти и културни организации за реализация на художествени проекти и събития с акцент върху ...

Програма „Европа” 2024 е отворена за кандидатстване до 10.06.2024 г., 17:30 ч.

Срок за кандидатстване: от 10.05.2024 г. до 10.06.2024 г.
Програма „Европа” на Столична община стартира за шестнадесета поредна година. През 2024 г. водещият й принцип отново е свързан ...

Държавни и частни организации от България с възможност за общи проекти с 14 държави от Средиземноморието, предложения се набират до 12 юни т.г.

Срок за кандидатстване: до 12.06.2024 г.
Отпускат се 44 млн. евро по Програма Интеррег „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) 2021-2027 г.Нови 44 млн. евро ще бъдат ...

Укрепване на образованието по демокрация в училищата и извън тях – German Marshall Fund of the United States

Срок за кандидатстване: до 15.06.2024 г.
Обучението по демокрация е от решаващо значение за култивиране нагласи за плурализъм, участие и включване в обществото, особено ...

Засилване участието на жените в обществените обсъждания и демократичните процеси – German Marshall Fund of the United States

Срок за кандидатстване: до 15.06.2024 г.
Жените и мъжете следва да се ползват от равни права и възможности. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно ...

Засилване участието на малцинствата и уязвимите групи в общественото обсъждане и демократичните процеси – German Marshall Fund of the United States

Срок за кандидатстване: до 15.06.2024 г.
Хората следва да се ползват от равни права и възможности независимо от своя расов или етнически произход, сексуална ориентация, ...

Засилване присъствието на мониторинговите организации в сферата на правата на човека и на борбата с корупцията в периферните и селските райони - German Marshall Fund of the United States.

Срок за кандидатстване: до 15.06.2024 г.
Нарастващата политическа поляризация на обществата и задълбочаващите се разделения между градските, селските райони и регионите ...

Насърчаване на иновативни форми на участие на обществеността – German Marshall Fund of the United States

Срок за кандидатстване: до 15.06.2024 г.
Доверието на обществеността в правителствата в цяла Централна и Източна Европа намалява, а гражданите се дистанцират и губят ...

Образователни кампании за правата на човека и върховенството на закона – German Marshall Fund of the United States

Срок за кандидатстване: до 15.06.2024 г.
Върховенството на закона е съществена предпоставка за всяко функциониращо демократично и справедливо общество. То гарантира, че ...

Подпомагане на мониторингови организации в областта на антикорупцията - German Marshall Fund of the United States

Срок за кандидатстване: до 15.06.2024 г.
Корупцията продължава да бъде сериозно предизвикателство в цяла Централна и Източна Европа, което подкопава доверието в ...

Укрепване капацитета на мониторинговите организации за водене на стратегически дела - German Marshall Fund of the United States

Срок за кандидатстване: до 15.06.2024 г.
Въпреки опитите на популисти и нелиберални лидери да подкопаят независимостта на съдебната власт, националните и международните ...

2nd calls for project proposals under Interreg NEXT Black Sea Basin Programme are now OPEN

Срок за кандидатстване: до 28.06.2024 г.
Type of the calls for proposals: competitiveStart date of the calls: 29 March, 2024Deadline for submission of Applications: 28 ...

Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2

Срок за кандидатстване: от 15.04.2024 г. до 19.07.2024 г.
Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на:типове природни местообитания във влажни зони и сладководни ...

Програмата за малки грантове на Посолството на САЩ в България

Срок за кандидатстване: до 02.08.2024 г.
Посолството на САЩ в България дава възможност за финансиране на проекти чрез Програмата за малки грантове. Проектите трябва да ...

Покана за представяне на проектни предложения по Програма „Еразъм +“ за 2024 г. в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Срок за кандидатстване: до 01.10.2024 г.
Покана за представяне на проектни предложения по Програма „Еразъм +“ за 2024 г. в областта на образованието, обучението, ...

Управляващият орган на ПО обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Срок за кандидатстване: до 27.01.2025 г.
Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на ...

Програма „Образование" 2021-2027. Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт

Срок за кандидатстване: до 27.01.2025 г.
Основна цел - Насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия животСпецифични ...
 

Финансиране на проекти 2022 и отворени проекти за кандидатстване

Идеята Ви прерасна в проект, но финансирането, което ще е необходимо за осъществяването му, е все още неясно? Поради нестопанския характер на много проекти, било то от социален или друг тип, независимите спонсори, асоциации и друго социални организации често срещат огромни трудности. 

Тези препятствия откриваме, именно в това - как да получат достатъчно външен капитал от дарители. Финансирането на проекти може да бъде поето от публичната каса, но в нередки случаи - това просто не се случва или отнема твърде много време, което обезсмисля всичко.

В тази статия ще Ви дадем общ преглед на това как могат да бъдат финансирани различни проекти 2022, кои са необходимите стъпки за планирането на финансирането им и какви възможности имате към днешно време, за да получите достатъчно външен капитал. 

Отворените проекти за кандидатстване може да намерите в следващите страници, които сме Ви подготвили.

Защо е необходим план за финансирането на социалните проекти?

Ще се изненадате ли да научите, че реалното изпълнение на програмите по финансиране може да се забави с месеци, дори и години. В някой случаи, дори някой от целите отпадат във времето, но защо? Планът е задействан, кандидатствали сте и дори може да си помислите, че нещата ще започнат съвсем скоро. За съжаление, много инициатори на социални проекти, подценяват времето за изчакване и получаване на одобрение за публични средства. И това е проблем!

Следователно, много проекти зависят от предварително финансиране, което към текущия момент е неопределено във времето. Но следващото препятствие е вече тук - класическият банков заем, който много хора предпочитат. 

За разлика от икономически ориентираните компании, социални такива обикновено не могат да осигурят достатъчно обезпечение и резерви от своя собствен капитал. Затова, имайте цел - планирайте социалния проект добре! Обмислете кое би било устойчиво във времето - комплексни проекти като изграждане на хоспис или пък обновяване на такива, изискват професионално управление на проекта.

Кога социалните проекти трябва да започнат с финансовото си планиране?

Колкото по-рано, толкова по-добре. Първо е необходимо да имате структурно и инфраструктурно планиране. В най-ранния етап трябва да направите подробна оценка на разходите, които Ви предстоят, за да имате отправна точка. 

След като тази стъпка е предприета, вече идва въпросът за самото осигуряване на финансирането. Само, когато имаме такъв казус, проектът ни може действително да навлезе в структурното изпълнение. 

Процесът на планиране минава през 3 основни стъпки, от които става ясно, че политическият компонент също заема много важно място в цялостното планиране и развитието на проекта. Не само всички членове на организацията трябва да бъдат убедени в проекта, но също така и обществото, както и властите.

Също така, понякога първата стъпка и втората се припокриват. Нека напомним още нещо, за което може би не бихте се сетили:

а) Ако проектът Ви изисква разрешение за строеж, то това отнема доста време.
б) Хората, които Ви финансират, може да поискат структурни промени при планирането на средствата
в) И още много...

Видове финансиране, които бихте могли да използвате

Вече знаете основните стъпки и е време да подходите към конкретното планиране на финансирането на Вашия проект. Имате възможност да използвате собствен капитал, субсидии или пък външен капитал. По-долу показваме Вашите опции, от които може да изберете.

Собствен капитал за финансиране на проект.

Като социална институция, Вие обикновено не разполагате с големи суми собствен капитал или резерв. Допълнителен доход може да генерирате чрез, примерно - дарения. Но тук наистина вече се нуждаете от стабилна опора, която при самофинансирането често липсва или е силно ограничена. Големи суми могат да бъдат постигнати, ако изобщо бъдат, с невъобразими усилия и в продължение на месеци, дори години.

Субсидии за финансиране на различни социални проекти

Това е един от класическите методи за финансиране. Почти нито един голям проект не може да мине без подкрепата на публичния сектор. Но, фондации и различни фондове също могат да отпускат безвъзмездни средства за тематично подходящи проекти.

Публичното финансиране е достъпно за разнообразни проекти и може дори да се кандидатства от самата община или град. Финансирането от ЕС се предлага в различни области като образованието, социалните въпроси, младежта и гражданската ангажираност. 

Въпреки това, не бива да пренебрегвате факта, че сумите, които се разпределят могат да се различават значитлено. Както видът на Вашия проект, така и регионът, в който се намирате - играят огромна роля. Освен това, имайте търпение, защото времето за изчакване не е никак малко.

Външен капитал

Остава привлеченият капитал, който да запълни и последните пропуски в плана за финансиране, който сте планирали. За съжаление, за социалните организации става все по-трудно да получат класически банков заем. 

Юридическите лица с нестопанска цел просто нямат обезпечения и собствен капитал за получаване на банковия заем. Така, че това остава най-добрата опция, с която разполагате към момента!

С различните програми за финансиране на културни проекти 2022, проекти за читалища 2022 и много други, Ви даваме възможността да откриете хората, които ще Ви помогнат и ще повярват във Вас, и Вашата идея.

Имате богат набор от отворени проекти за кандидатстване, с които ще се развивате и ще израствате заедно!