English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:
Законови и човешки права на възрастните хора

Законови и човешки права на възрастните хора

Наръчникът представя основни международни и Европейски документи и конвенции, които третират права на човека. Съдържа също добри практики и примери от страните на партньорите в дейностите по проекта.

Свали документа
Kалендар с международни дни за опазване на здравето

Kалендар с международни дни за опазване на здравето

На следния линк може да откриете международни дни за опазване на здравето, публикуван от Световната здравна организация (СЗО). Той съдържа около 30 тематични дни и тематични седмици.

Линк към страница
Голeмият въпрос: Какво значение има поверителността на цифровите данни за демокрацията и нейните защитници?

Голeмият въпрос: Какво значение има поверителността на цифровите данни за демокрацията и нейните защитници?

Петима експерти отговорят на следния въпрос:Какъв е смисълът на неприкосновеността на личния живот в цифровите технологии за демокрацията и нейните застъпници? По какъв начин събирането на цифрови данни създава рискове за работата на демократичните активи

Линк към страница
Наръчник за осъществяване на програма за културно менторство

Наръчник за осъществяване на програма за културно менторство

Този наръчник има за цел да изясни какво представлява менторството и какво може да отключи то у хората, когато неговите силни страни се пренесат в света на изкуствата и културата. Тук можете да намерите идеи и примери за това какво може да донесе тази „добре позната, но не толкова широко възприета“ методология на хора и групи, интересуващи се от изкуства.

Линк към страница
Насоки за обучение на ментори в програма за културно менторство

Насоки за обучение на ментори в програма за културно менторство

Настоящият документ съдържа поредица от уъркшопи, игри и обучителни дейности. Тези насоки и обучението ще позволят на доброволците да развият и подобрят своите лидерски умения в рамките на менторски взаимоотношения. Те могат също така да се научат как да улесняват културните преживявания със своите менторирани, както и заедно в група с други ментори и менторирани – за да учат заедно чрез култура и изкуства.

Линк към страница
Обучителни програми за младежки групи

Обучителни програми за младежки групи

обучителни програми за насърчаване на активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие за младежки групи

Линк към страница
КОДЕКС НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - видове гражданско участие в процеса на вземане на политически решения

КОДЕКС НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - видове гражданско участие в процеса на вземане на политически решения

Това видео е създадено в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0163-C01 ПРЕСТИЖ, който се реализира с БФП от ЕСФ чрез ОП Добро управление от Сдружение АРСР в партньорство с Община Хасково. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Хасково и АРСР.

Линк към страница
Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Регистър на гражданските организации на територията на Община Хасково

Този документ е създаден в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0163-C01 ПРЕСТИЖ, който се реализира с БФП от ЕСФ чрез ОП Добро управление от Сдружение АРСР в партньорство с Община Хасково. Цалата отговорност за съдържанието на документа се носи от АРСР.

Свали документа
Мирният път или за революцията на уважението: ръководство за предотвратяване и справяне с насилието в училище

Мирният път или за революцията на уважението: ръководство за предотвратяване и справяне с насилието в училище

В наръчника ще откриете теми като методика за работа в група за решаване на казуси, свързани с насилието в училище, екипна работа в процеса на подкрепа на дете или клас, здравословни граници и лична грижа за подкрепящите специалисти, примери за възможни сценарии на типични за училището казуси, много ресурси с безплатен достъп, събрани на едно място и моментна снимка на процесите в училище през погледа на авторите.

Свали документа
Наръчник ”Активни”

Наръчник "Активни"

Съдържанието на наръчника включва структурирани сценарии за международно младежко обучение за активисти, и подробни описания на използваните методологии за проведените уъркшопи в рамките на обучението върху теми като интеркултурна комуникация, опазване на околната среда, граждански активизъм и дигитални умения. Този инструментариум не само отразява разнообразието на опита на партньорите, но и подчертава успешните практики в развитието на активни младежки работници.

Свали документа
Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

В настоящия доклад се прави задълбочен анализ на положението на децата в алтернативна грижа и осиновените деца в Европа и Централна Азия. Това е първият анализ на данни за децата в алтернативна грижа, проведен от Регионалния офис на УНИЦЕФ за ЕЦА след публикуването на доклада „У дома или в дом“ през 2010 г., изтъкващ развитието и предизвикателствата при събирането и съобщаването на данни за децата в алтернативна грижа и осиновените деца, и който обобщава препоръките, изведени от последните инициативи за преглед на данните.

Линк към страница
Препоръка на Европейската комисия от 12.12.2023 година относно насърчаване на ангажираността и ефективното участие на

Препоръка на Европейската комисия от 12.12.2023 година относно насърчаване на ангажираността и ефективното участие на гражданите и организациите на гражданското общество в процесите на създаване на обществени политики

Документът цели насърчаване на участието на гражданите и организациите на гражданското общество в създаването на обществени политики, за да се подпомогне изграждането на демократична устойчивост в Съюза. С нея държавите членки се насърчават да предоставят повече възможности на гражданите и организациите на гражданското общество да участват ефективно в процесите на създаване на обществени политики, провеждани от публичните органи на местно, регионално и национално равнище, в съответствие с установените стандарти и добри практики.

Свали документа
Наръчник за превенция от домашно насилие в помощ на учителите

Наръчник за превенция от домашно насилие в помощ на учителите

Наръчникът дава възможност образователните специалисти да работят по темата с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието.

Линк към страница
Управляваме училището с ученическо самоуправление

Управляваме училището с ученическо самоуправление

[Електронен ресурс] : Сборник с добри практики. Състав. Таня Желязкова-Тея ; под общ. ред. на Янка Такева. - София : Институт за информални иновации, 2023. – 292 с. еISBN 978-619-91709-6-0.

Линк към страница
Видеоразказ за успеха на младите хора от Дневен център „Светове“

Видеоразказ за успеха на младите хора от Дневен център „Светове“

Разказ за успеха на 33 млади хора с интелектуални затруднения, подкрепени от екипа на Комплекс за социални услуги Дневен център „Светове“, в рамките на проект „Да работим заедно - развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“.

Линк към страница
Ръководство „Зелена пътека“ в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни

Ръководство „Зелена пътека“ в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни

Ръководство „Зелена пътека” предоставя конкретни препоръки за прилагане на енергийно ефективен подход в обучителната дейност и в образователните центрове за възрастни.

Свали документа
Социално-педагогическа работа с млади хора от уязвими общности

Социално-педагогическа работа с млади хора от уязвими общности

Целта на монографията е да се разкрият, доколкото е по силите на автора и на подобен вид издания, възможностите на базираната на терен социално-педагогическа работа сред младите хора от най-уязвимите части на нашето общество. Да се покажат идеи и модели на работа, които отдавна са станали част от системите за социално-педагогическа работа с уязвими млади хора в други общества. И как работата на терен с тези групи съществува като неизменна, станала традиционна част от голямата система на младежката работа.

Линк към страница
От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

Това е заглавието на изследването, посветено на културните потребности на украинските граждани, потърсили убежище в България и реакциите на българския културен сектор спрямо новата аудитория.

Свали документа
Проучване Евробарометър 528. Гражданство и демокрация.

Проучване Евробарометър 528. Гражданство и демокрация.

В това проучване на Евробарометър се разглеждат редица въпроси, свързани с гражданството на ЕС, включително доколко европейците са запознати със статута си на граждани на ЕС и как разбират някои от основните права, които им предоставя гражданството на ЕС. От друга страна, една година преди следващите европейски избори, той съдържа въпроси за отношението на гражданите на ЕС към проблемите, свързани с изборите, чуждестранната намеса и ролята на гражданското общество в нашите демократични общества.

Свали документа
Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

Доклад 18 на Изследователския център на УНИЦЕФ „Иноченти“

Линк към страница
12345...94