English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Ръководител на социален център в Малко Търново

 
 
Център за обществена подкрепа „Цветница“ работи от 2013 в Малко Търново. Създаден е от сдружение „Каритас София“ в отговор на нуждите на местната общност от превенция и интеграция на деца и семейства в риск.

Търсим квалифициран служител, който да отговаря за управлението и развитието на ЦОП „Цветница“ в Малко Търново. Ако считате грижата за децата и подкрепата за техните родители за Ваше призвание, дайте ни шанс да се срещнем с Вас. Очакваме да имате познания в управлението и визия за социалния център. Искаме да видим отдаден и мотивиран човек, който да ни впечатли с характер и умения. 

Отговорности
 • Осигурява предоставянето на социални грижи в съответствие със законовите и нормативни уредби;
 • Грижи се за персонала – подбор, набиране, развитие, супервизия, оценка, управление на конфликти;
 • Привлича доброволци и се грижи за интегрирането им в екипната работа;
 • Поддържа работна документация, вкл. правила за вътрешен ред и организация на работата, правила за осигуряване на безопасна, сигурна и комфортна среда за децата, както и необходимите процедури и правилници;
 • Отговаря за материалната база и се грижи за нейното подобряване;
 • Изготвя финансови и описателни отчети за извършената работа;
 • Предоставя актуална информация за популяризиране на постиженията;
 • Инициира изграждането на партньорства с цел развитие на дейностите и привличане на финансова подкрепа;
 • Представлява социалния център и Каритас София пред съответните институции. 

Изисквания и умения

 • Висше образование в социалната сфера;
 • Способност за управление на екип;
 • Способност да работи конструктивно и отговорно да взима решения;
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал и този на екипа;
 • Мотивация за лично професионално развитие и отдаденост в работата с деца;
 • Владеене на MS Office;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Способност за решаване на проблеми и вземане на решения;
 • Силна етика и надеждност.
Каритас София изисква от своите служители да се отнасят към всички хора с достойнство и уважение, активно да предотвратяват тормоза, малтретирането, експлоатацията, трафика на хора навсякъде и по всяко време. От всеки кандидат, на когото се предлага работа в Каритас София, ще се очаква да подпише нашата Политика за защита, вкл. Етичен кодекс и Кодекс на поведение, и да се придържа към разпоредбите в тези документи. 

Според възможностите на кандидата, може да се коментира намалено работно време.
Брутна заплата: 1500-1800 лв.

Кандидатите трябва да изпратят автобиография до info@caritas-sofia.org

Публикувано от:

Каритас София