English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за изразяване на интерес към предоставяне на услуги по ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА КОНСУЛТАЦИЯ на Фондация „Тръст за социална алтернатива“

 

Кои сме ние?

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) е организация с идеална цел, която работи за прекъсване на порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Специален фокус организацията поставя върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в бедност.

Описание на заданието

Във връзка с проучвателни дейности за целите на свои инициативи в областта на ранното учене и грижа, ТСА търси финансово-счетоводно и данъчно консултиране относно процеса на изграждане, лицензиране и управление на частна детска градина (ЧДГ) и свързан с нея център за върхови постижения, осъществяващ обучителни дейности и дейности по документиране и разпространение на добри практики в сферата на ранното образование и грижа и др.

Индикативният обхват на услугата включва:

1. Стратегическо планиране: 

Консултиране - относно подходящи от финансово-счетоводна и данъчна гледни точки правна форма, структура и процеси на управление, както и рискове при партньорства с други организации (включително с държавата) за строителството и експлоатацията на ЧДГ и центъра за върхови постижения.
Преглед и предоставяне на обратна връзка върху разработен от ТСА предварителен финансов план за функционирането на ЧДГ с изработване на детайлен финансов план за първите пет години от експлоатацията.
Предоставяне на съвети относно начините на първоначално финансиране, оптимизацията на разходите и управлението на приходите.

2. Данъчно планиране:

Предоставяне на консултации относно данъчното облагане и начините за оптимизация на строителството и експлоатацията на ЧДГ и центъра за върхови постижения.

Анализ на данъчните ефекти на предвидения от ТСА механизъм за частично финансиране на таксата за посещение на детска градина от страна на работодател на родителя.

Консултиране относно предпочитани за работодателите финансови модели. Анализ на данъчните ефекти от останалите модели на финансиране.

3.  Счетоводни системи и вътрешен контрол: 

Консултиране относно подходяща счетоводна система (включително софтуерно обезпечаване) за ЧДГ, отчитайки, че последната се предвижда да бъде включена в системата на държавно финансиране и освен това да получава допълнителни приходи от такси за посещение, грантове, такси от провеждане на обучителни курсове, и др.

Препоръка относно подходяща система за вътрешен контрол. 

Конкретните параметри на заданието ще бъдат допълнително конкретизирани с избрания консултант.

Процедура за избор на консултант и срокове

Настоящата покана е насочена към физически и юридически лица. За да изразите своя интерес следва да изпратите имейл на адрес: kindergarten240@tsa-bulgaria.org, като посочите предходен опит, квалификация и референции, съотносими към съдържанието на заданието.

ТСА ще се свърже само с избраните кандидати.

Наличието на предходен опит в консултиране и/или изпълнение на проекти в сферата на образованието, в частност такива, свързани с лицензиране на ЧДГ, е предимство.

Краен срок за изразяване на интерес по настоящата покана: 15 февруари 2024 г.