English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информационен ден по процедура "Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт" по програма "Образование" 2021 - 2027 г.

 

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“.

Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфичните цели на процедурата са:
  • Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различна концентрация на уязвими групи;
  • Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.
Допустими кандидати и партньори по цитираната процедура са общини, държавни, общински, частни детски градини и училища, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, специализираните обслужващи звена съгласно ЗПУО (Национален дворец на децата – София и Национален музей на образованието – Габрово).  

В рамките на кампанията експерти от Управляващия орган на Програма „Образование“ ще представят изискванията по Насоките за кандидатстване по процедурата.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 21.02.2024 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 20.02.2024 г.:

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите в прикачените по-долу документи.

За допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на онлайн информационния ден, може да се свържете с Веселина Тюфекчиева, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИАПО, e-mail: v.tyufekchieva@mon.bg, Нели Първанова, старши експерт в дирекция „Администрация и управление“, ИАПО, e-mail: n.parvanova@mon.bg и Маргарита Джоганова, главен експерт в дирекция „Администрация и управление“, ИАПО, e-mail: m.dzhoganova@mon.bg.

Допълнителна информация за процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ ще намерите на интернет страницата на ИАПО, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ – https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=363, както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските фондове при споделено управление: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/term/246.

Автор: МОН

Източник: https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1299