English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за споделяне на иновативни демократични практики

 
Покана за споделяне на иновативни демократични практики

На OECD Call for Innovative Democratic Practices Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ публикува покана за набиране на новаторски демократични практики. Крайният срок за представянето им е  5 март 2024 г.

Целта на поканата е споделяне на новаторски опит по ангажирането на гражданите в процеса на демократично вземане на решения, включително чрез цифрови средства.

Инициативите следва да:
  • Представят иновативни практики за включване на гражданите в демократичното вземане на решения и изготвяне на политики на всички нива на управление, както непряко, така и пряко;
  • Представят как правителствата са взели предвид резултатите от тези процеси чрез политически действия, интегрирали са ги при вземането на решения и са постигнали осезаемо въздействие;
  • Са свързани с институционализиране на иновативни практики, които да се включат в текущите демократични процеси на вземане на решения или да се интегрират в парламентарните институции и законодателните процеси;
  • Увеличават капацитета на публичния сектор да взаимодейства с гражданите.
Поканата е отворена за служители, работещи във всички области на публичния сектор, независимо дали са на национално или местно ниво, както и организации на гражданското общество и граждански групи, които допринасят за приобщаващото създаване на политики, например по отношение на инициативи за отворено управление и по-ефективни демокрации. Очакват се иновативни практики, които могат да вдъхновят усилията за укрепване на демокрацията по света, чрез засилване на гласа на гражданите и да бъдат предложени за обсъждане на предстоящия през 2024 г. Глобален форум на ОИСР за изграждане на доверие и укрепване на демокрацията.

Най-високо оценените:
  • 5+ проекта ще бъдат представени на събитие на ОИСР през 2024 г., част от Глобалния форум за укрепване на демокрацията;
  • 10-15+ проекта ще бъдат включени в Доклада за наблюдение на укрепването на демокрацията за 2024 г.;
  • 100+ проекта ще бъдат включени в библиотеката на ОИСР
Представянето на практиките е чрез попълване на въпросник тук.