English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Местен партньор в програмата „Здрава основа за децата"

 
Ако вие…
  • Сте част от неправителствена организация, активна група с ромско лидерство или активист (физическо лице) с опит и изградено доверие в местна ромска общност, в която проблемът с ненужното разделяне на децата от семействата е належащ и изисква иновативни решения;
  • Искате да допринесете за решаване на проблема с ненужното разделяне на деца от семействата по начин, различен от традиционните проекти;
  • Имате интерес към учене и прилагане на нови методи на местно ниво, включително участие в обучителни сесии, менторство и обмяна на опит с други местни общности...
Можете да станете част от иновативен подход за търсене на решения, водени от общността, като местен партньор.


Проектът

Spring Impact, в партньорство с Reos Partners и колектив Отворено пространство, и с подкрепата на Фонд „Мечтата на Таня” под егидата на Швейцарската фондация за благотворителност (Swiss Philanthropy Foundation) развива програмата “Здрава основа за децата”. Програмата цели да подкрепи решения, които гарантират, че децата растат в семейства, в които се развиват пълноценно. 

Лабораторията за социални иновации е част от “Здрава основа за децата”. Тя представлява експериментален подход за действие, който е колективен и воден от общността и в който разнообразни участници работят заедно за създаване нови решения за справяне с извеждането на деца в ромски общности.

През 2024-2025 в две ромски общности, с помощта на двама местни партньори (по един за всяка общност), ще се  формират групи, които ще търсят решения, специфични за техния локален контекст, включително с възможност да тестват идеите си в реална среда (чрез прототипи).

Местни партньори

Проектът търси организации (или физически лица) с опит и изградено доверие в своята общност, в която проблемът с ненужното разделяне на децата от семействата е належащ и изисква иновативни решения. 

Ролята на местния партньор е да:
  • Подкрепя екипа на “Здрава основа за децата” с формирането на местна група, която да участва в серия от срещи;
  • Участва в разработването, организира и води серия от срещи и работилници в своята местната общност (вкл. избор и запазване на подходящо място за срещите, осигуряване на кетъринг, канене на участниците);
  • Подпомага разработването и прилагането на прототипи (малки проекти, които могат да се тестват в реална среда) на местни решения за превенция на ненужното разделяне на деца от семействата им;
  • Участва в срещи за обмяна на опит с останалите групи, част от Лабораторията;
  • Участва в обучителни сесии и менторство по методите на Лабораториите за социални иновации.

Продължителност и финансови условия

Продължителността на проекта е 18 месеца, с приблизителен старт през месец май 2024 г. Местните партньори ще разполагат с бюджет, за да осъществят изброените дейности и за своя труд. Предвиждаме натовареност съответна на един работен ден седмично за времето на продължителността на проекта. Конкретните условия ще бъдат обсъдени с избраните кандидати и адаптирани към нуждите на местния контекст. 


Въпросник за проява на интерес: https://forms.gle/iqoUvy9xQK7CBrnN9 


Краен срок за попълване на въпросника: 11.03.2024 
Публикувано от:

Spring Impact