English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за свикване на извънредно общо събрание на сдружение „Медикал Спейс“

 
Покана за свикване на извънредно общо събрание на сдружение „Медикал Спейс“

Управителният съвет на сдружение „Медикал Спейс“, ЕИК 207124892, представлявано от управителя Катерина Костадинова Костадинова, кани членовете на сдружението на извънредно Oбщо събрание, което ще се проведе на 12.07.2024 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. „Борова гора“ № 30, при следния дневен ред: 

1.Изменения в Устава на сдружението
2.Смяна на адреса на управление на сдружението
3.Приемане на план за дейностите през новата академична година
4.Избиране на дизайни за мърчандайз 
5.Разпределяне на задачи във връзка със стажантската програма на сдружението
6.Разни.

Можете да заявите участие в събранието на адрес: stars@medicalspace.org
Публикувано от:

Медикал спейс/Medical Space