English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИНКУБИРАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА КЪМ РАПИВ

 
 „РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА" (РАПИВ) стартира втора информационна кампания за набиране на кандидати за инкубиране в Бизнес Инкубатор - Варна към РАПИВ 

Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) набира кандидатури за прием на фирми и физически лица, с бизнес идеи, разработващи проекти в следните приоритетни направления: 
-Енергетика, енергийна ефективност, околна среда; 
-Информационни и комуникационни технологии;
-Машиностроене, електротехническа промишленост и електроника;
-Морска индустрия;
-Преработвателна индустрия;
-Строителство и транспорт – под транспорт се има предвид изграждане на транспортна инфраструктура и др.;
-Туризъм;
-Услуги – финансови, логистични и др.;
-Химия, биотехнологии, фармацевтика;
-Други.

В БИ-Варна се осигурява наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с европейски партньори.  Кандидатства се с представяне на проекта на кандидата и бизнес план. Заявките за кандидатстване и примерен бизнес план се намират на сайта на проекта www.biv.rapiv.org, Документи за кандидатстване. 

Кандидатурите се оценяват и одобряват по реда на тяхното постъпване.
В резултат на успешно проведената първа информационна кампания, 13 организации и физически лица са заявили интерес към услугите, които БИ – Варна предоставя. От тях шест са кандидатствали  за инкубиране. Приети са две организации - Международна асоциация за устойчиво развитие (МАУР) и Енеро ООД.

Информация за проекта:
Бизнес Инкубатор – Варна е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към  РАПИВ", изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна" (РАПИВ). Проектът се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

За контакти и допълнителна информация:
Бизнес инкубатор – Варна
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
п.к. 87, кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка 
гр. Варна 9003
www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org
тел: 052/ 383 700; 0888 880 311