English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИНКУБИРАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ВАРНА КЪМ РАПИВ

 
Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) обявява кампания за набиране на проектни идеи за стартиране на бизнес  или за откриване на ново направление в дейността на вече съществуващи фирми.

Участниците в кампанията трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, основни финансови параметри, както и екип за изпълнение. 

Кандидатства се чрез попълване на оn-line формуляр в срок до 31-ви март 2014: https://docs.google.com/forms/d/1nENb3wfgftpdRiEnqDUij8_AShnZJS11wswJ9WntzUo/viewform    

На одобрените кандидати ще бъде оказана подкрепа за доразвиване на идеята и разработване на бизнес план, с който могат да бъдат приети за инкубиране в БИ-Варна.

БИ-Варна осигурява на приетите фирми наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, съдействие за разработване на проекти, осъществяване на връзки с европейски партньори.  

Информация за проекта:
Бизнес Инкубатор – Варна е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към  РАПИВ", изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна" (РАПИВ). Проектът се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

За контакти и допълнителна информация:
Бизнес инкубатор – Варна
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
п.к. 87, кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка 
гр. Варна 9003
www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org
тел: 052/ 383 700; 0888 880 311