English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания за запазването на държавните средства за НПО, разпределяни чрез конкурс

 

Публикувано от: Български център за нестопанско право

 

На 31 октомври 2011 г. Министерският съвет одобри Проект на закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г., който беше внесен в Народното събрание. В приетия текст не се предвижда резерв от средства за финансиране на проекти на ЮЛНЦ в обществена полза (през 2011 г. тези средства са 750 000 лв.). С това изцяло се прекратява практиката част от субсидиите за НПО да се разпределят на конкурсен принцип. Приетият текст е в пълно противоречие с препоръките в Оценката на механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република България, предназначени за ЮЛНЦ, изработен от екип на БЦНП в началото на 2011 г.

Оценката предлага 4 сценария за промени в отпускането на държавни субсидии за ЮЛНЦ. Два от сценариите предлагат отпадане на директните субсидии и предоставяне на средства само чрез конкурс, а другите два са свързани със запазване на съществуващия модел с промяна в съотношението между директните субсидии и конкурсното финансиране (за 2011 делът на конкурсното финансиране в общия бюджет е 7%).

Тъй като е очевидно нежеланието на държавата да прекрати директното субсидиране на НПО и да премине към изцяло конкурсно финансиране, ние настояваме за:

  • Запазване на резерва от средства за конкурсно финансиране на проекти на ЮЛНЦ в обществена полза в бюджета за 2012. Делът на този резерв да бъде мин. 20 % от общата субсидия за ЮЛНЦ, тоест мин. 2 милиона лв. от заложените над 10 милиона.
  • Запазване на резерва в дългосрочен план, като тенденцията да бъде към преобладаващо конкурсно финансиране.

Подпишете петицията, ако подкрепяте тези искания.