English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Призив за приемане на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 Ние, група граждани и организации, работещи за обществени каузи в България, вярваме, че държавата има ангажимент за развитието на неправителствения сектор в страната. 

Вярваме, че в едно демократично общество съществуването на независими и устойчиви граждански организации е също толкова важно, колкото и стабилната икономика. През последните години именно граждански организации:

  • Събираха доброволци, раздаваха храна, дрехи и помощи на хиляди нуждаещи се при бедствени ситуации като наводнения, пожари и земетресения. Помогнаха за възстановяването на домовете им, училищата, детските градини. През 2014 г. над 50 000 доброволци се включиха в борбата с наводненията.
  • Защитаваха правата на жертви на трафик и домашно насилие, наркозависими, хора с увреждания, бежанци. Осигуряваха подслон и подкрепа за справяне с ежедневни трудности, като предоставяха над 200 вида услуги за хора в затруднено положение.
  • Мотивираха и ангажираха над 100 000 граждани за решаване на обществени проблеми.
  • Започнаха процеса по закриване на социалните домове за деца в България и въведоха модела на приемна грижа. Бяха в основата на създаването и гарантирането за доброто функциониране на фонд „Ин витро" и Фонд за лечение на деца. Всички тези инициативи впоследствие станаха успешни политики на държавата. 
  • Мотивираха младите хора да останат в България, помагаха им да изградят кариерата си в нашата страна, да бъдат активни и въвлечени в живота на обществото.
  • Грижеха се за опазване на природата в България, като подпомагаха запазването, почистването, облагородяването и развитието на природни паркове и резервати, строяха домове за застрашени от изчезване животни, въвеждаха успешни модели за устойчив туризъм, оживяваха селските райони и развиваха техните общности, показваха на деца и млади хора как да се грижат за околната среда.
Затова настояваме да бъдат приети предложенията за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които бяха обсъждани през последната година:

  • Сформиране на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет. Това ще осигури възможности за стратегическо партньорство с държавата при решаване на важни за развитието на обществото въпроси.   
  • Създаване на финансиран от държавата фонд, който да подпомага добрите и иновативни идеи на конкурсен  принцип. Това ще осигури възможности за устойчивост на гражданските инициативи. Държавата заделя сериозен ресурс за да повиши капацитета на администрацията, на бизнес инициативите, но не и за развитие на гражданските организации.
  • Прехвърляне на регистрацията на гражданските организации от окръжните съдилища в Агенцията по вписванията, защото това  ще осигури по-лесни административни процедури и прозрачност на гражданските организации.

Вярваме, че институциите в България виждат в неправителствените организации партньори за решаване на проблемите на страната. Разчитаме, че 15 години след приемането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е дошло времето да се направи следваща стъпка с приемане на предложените промени, за да можем да постигнем още повече в бъдеще.

Призивът е иницииран от Български център за нестопанско право, Форум гражданско участие, Български дарителски форум и Национална мрежа за децата.

Подкрепете промяната, като подпишете петицията сега!