English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Отворена линия за деятел(к)и | Open hotline for activists

 
Това, което условно наричаме отворена гореща линия за деятел(к)и, е замислено да бъде краткосрочна интервенция, с която да отворим онлайн пространства за разговори, споделяне и обмен на идеи. Взаимстваме от идеите за дроп-ин клиника и гореща телефонна линия, като “места”, възможности, канали, през които човек да получи консултация, да обсъди идея или проблем, или да намери дружелюбно рамо. Пилотираме този проект в отговор на нуждите, които усещаме ние самите, но и потребностите, които излизат наяве от работата ни с хора и колективи. А именно — нуждата за споделени, гъвкави пространства за срещи, за разискване на наболели теми, за взаимопомощ и, не на последно място, за осмисляне на ежедневието. Линията е за деятел(к)и, защото приветстваме не само активсти, а и хора от гражданския сектор, работещи в помагащите професии и всеки, чувстващ се ангажиран или засегнат от протичащите социално-политически процеси. Надяваме се да можем да достигнем и да бъдем полезни на хора и организации и извън София. Също така, в рамките на отворената линия предлагаме и конуслатции на английски.

Екипът на Орион грид ви очаква онлайн, за да поговорим за нещата, които ви вълнуват в момента като деятел(к)и. Линията ще е отворена в периода от 01.11 (Денят на будителите) до 10.12 (Международният ден на човешките права). Ще работим в два режима - на “свободно” ползване и с предварително записан час. Календарът с дежурствата за всяка седмица ще бъде публикуван онлайн на страницата на Орион Грид. Всички желаещи ще могат да се включат, когато им е удобно през зуум. За тези от вас, които имат конкретни заявки и имат усещането, че този формат не е за тях — можете да си запишете час на theoriongrid@gmail.com.

Повече подробности за събитието, актуален календар, както и линка за Zoom ще откриете в събитието във Фейсбук.

Интервенцията "Отворена гореща линия за деятел(к)и" е част от проекта "Кора и ядро: екип, комуникация, общности", реализиран в рамките на програмата за финансиране на организационни и административни нужди "Мисия възможна" на Български фонд за жените.

ENG

We want to welcome also the English-speaking activists, doers, dreamers, and idealists, who are currently active and working in and from Bulgaria, and to invite you to use the services of our new project “Open hotline for activists”. What we provisionally call the open hotline for activists is designed as a short-term intervention to open online spaces for conversation, sharing, and exchange of ideas. We borrow from the ideas of the drop-in clinic and hotlines as “places”, opportunities, channels through which one can get advice, discuss an idea or problem, or find a friendly shoulder. We are piloting this project in response to what we ourselves perceive as lacking and urgently needed in our public space, but also to the demands that emerge from our work with individuals and collectives. Namely, the need for shared, flexible spaces to meet, to discuss the pressing issues, to help each other and, last but not least, to make sense of everyday life. The line is open for activist in the borad sense, we aim at engaging also actors form the civil society and the caring professions, or anyone who feels engaged with and imapacted by the ongoing socio-politcal developmeents. We hope to reach out to inidividuals and organization outside Sofia, and we also provide consultations in English.

The Orion Grid team is waiting for you on the open line to talk about the things that are currently on your mind as an activist. The line will be open from 01.11 to 10.12 and we will work in two modes - of “open” use and with a pre-booked appointment. The on-call calendar for each week will be posted online on the Orion Grid page. Anyone wishing to join will be able to do so whenever it suits them via Zoom. For those of you, who have specific requests and feel that this format is not fitting for them and their need - you can make an appointment at theoriongrid@gmail.com.

Read more about the event, check out the weekly availability calendar and find the Zoom link to access to the open line in the Facebook event.

The intervention "Open hotline for activists” is part of the project “Crust and core: team, communication, communities”, implemented within the funding program for organizational and administrative needs “Mission Possible” of the Bulgarian Fund for Women.