English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания за превенция на насилието над деца в четири европейски държави „Чуваш ли?”

 
19 ноември е обявен за международен ден за превенция на насилието над деца от коалиция от 150 неправителствени организации от цял свят. Тази инициатива на
гражданското общество е подкрепена от Съвета на Европа и от Комитета за правата на децата от ООН.

По повод този ден Асоциация Анимус заедно с още 4 НПО от Нидерландия, Германия и Великобритания инициират кампания за превенция на насилието в тези 4 европейски държави с мотото: „Чуваш ли?"

Кампанията е насочена към възрастните (родители, специалисти, политици) и се стреми да направи закрилата на децата по-ефективна, като включи детската гледна точка в превенцията на насилието и злоупотребата над деца.

В основата на кампанията е наблюдението, че мнението на децата и тяхната гледна точка често се пренебрегват (не се чуват). Като родители и специалисти, които се грижат за децата, често решаваме вместо тях, а не заедно с тях. Това е масова практика, която противоречи на принципите, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето, според които детето има право на мнение и то трябва да се зачита, когато се взимат решения, които го засягат.

Кампанията представя мнението на децата от България, Великобритания и Нидерландия за насилието и сигурността като отправна точка, чрез която възрастните да разберат нуждата им от сигурност и закрила.

По информация на Фондация "Анимус", 19.11.2012