English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПЕТИЦИЯ относно забавянето от четири години и половина на правителството на България да обяви Натура 2000 зона 'Рила-буфер' в Рила планина

 
До Комисията по петициите към Европейския парламент
До Европейската комисия

ПЕТИЦИЯ

относно забавянето от четири години и половина на правителството на България да обяви Натура 2000 зона Рила-буфер в Рила планина


Ние, долуподписаните петиционери, настояваме Европейската комисия и Комисията по петициите към Европейския парламент незабавно да изискат от българското правителство да внесе необходимата документация за обнародването на буферната зона около високите части на Рила планина като част от екологичната мрежа Натура 2000.

Първата документация за защитената зона е предложена от научната и природозащитната общност в България преди 1 януари 2007 г. (преди присъединяването на България към ЕС), но българското правителство я отхвърли. На биогеографските семинари през 2008 г. Европейската комисия определи научна резерва за предложената зона и според разпоредбите на Директивата за хабитатите беше решено зоната да бъде преразгледана и документацията да бъде внесена отново до септември 2009 г. Този ангажимент не беше изпълнен от българска страна и на правителството ни беше дадена отсрочка до септември 2010 г. Към 30 юни 2011 г. българското правителство все още не е подало на Европейската комисия изискуемата документация за зона „Рила-буфер".

Тази зона е много важна за опазването на кафявата мечка, лалугера и други приоритетни видове.

В договора за присъединяване на България към Европейския съюз българското правителство се задължава да обяви всички защитени зони от Натура 2000 на територията на държавата преди 1 януари 2007 г.

Днес, 4 години и половина по-късно, ние настояваме да бъде спазено европейското екологично законодателство и българското правителство най-накрая да обяви Натура 2000 зоната „Рила-буфер".


Подкрепи петицията тук.Източник: За да остане природа