English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Логопед в Център за работа с деца и семейства Захарна фабрика

Дата на публикуване:
24 август 2023 г.
Валидна до:
30 септември 2023 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20, 087 771 7647
Ел. поща:
hr.bulgaria@concordia.bg
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи

Основни дейности и отговорности:

 • Оценява езиково-говорните и комуникативни умения на всяко дете, според предварителна оценка на потребностите;
 • Участва в изработването на индивидуален пплан за подкрепа и индивидуални програми за работа с всяко дете;
 • Извършва индивидуална и групова логопедична работа, насочена към подобряване на езикови, комуникативни, поведенчески и социални умения;
 • Предоставя консултации на родителите/ настойниците и клиенти на Центъра;
 • Изработва различни дидактични материали;
 • Води прецизна документация за всеки клиент съгласно методиката за предоставяне на услугата.

Очакваме кандидатите да притежават:
 • Минимум Бакалавър по логопедия;
 • Познаване и умения за прилагане на методи, средства и подходи за изследване и оценяване на комуникативните нарушения на клиентите, за корекцията им и развиване на нови умения;
 • Познания за спецификата и подходите на работа с деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи/необхванати от училище; деца и техните семейства, живеещи във високорискови общности и др.;
 • Умения за изграждане на безопасна и приемаща среда за работа;
 • Умения за екипна работа;
 • Търпение и отлични комуникативни умения; Мотивация за постижения и професионално развитие; Креативност, емпатия и тактичност; Индивидуален подход към клиентите; Подход за изграждане на доверителна връзка; Самодисциплина и отговорност; Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот.

Предимства:
 • Стаж по специалността и опит при работа с деца/младежи в риск;


Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор на 4 (четири) часов работен ден по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
 • Комуникативно работно място;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения;
 • Допълнителни стимули


На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Изпращайте CV на hr.bulgaria@concordia.bg., като посочите позицията, за която кандидатствате.