English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник в Детска къща "Конкордия"

Дата на публикуване:
24 август 2023 г.
Валидна до:
30 септември 2023 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20, 087 771 7647
Ел. поща:
hr.bulgaria@concordia.bg
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи

Основни дейности и отговорности:

- Oтговаря за воденето на случаите на потребителите и координира работата си с oтдел „Закрила на детето“ и техните семейства;
- Разработва и прилага програми за дневен режим и грижа, за превантивна работа, за формиране на социални умения и на други образователни програми за децата;
- Участва в планирането и осъществяването на интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с цел тяхното ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, усвояване на нови социални умения; полови роли, идентичност;
- Поддържа архив и регистри от досиета на клиентите на услугите;
- Участва в изготвянето на статистики, отчети и справки, касаещи услугата;
- Придружава децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра, екскурзии и т.н.;
- Води необходимата документация и отчетност.


Очакваме кандидатите да притежават:
 • Бакалавър/магистър Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности;
 • Толерантност към хора от различни социални прослойки и групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот;
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Личностни качества: самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими общности.

Кандидатите могат да открият при нас:
 • Срочен трудов договор на 8 (осем) часов работен ден по утвърден работен график. След изтичане на срока на договора, ако има такава възможност, бихме предложили постоянна позиция.
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
 • Комуникативно работно място;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения;
 • Допълнителни стимули.


На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Изпращайте CV на hr.bulgaria@concordia.bg., като посочите позицията, за която кандидатствате.